مشخصات دكتر عمومي دكتر محمد صالحوند خوزستان

  دكتر عمومي(عمومي)

  تایم کاری دكتر عمومي: نامشخص

  شماره تلفن :

  آدرس : خوزستان-ايذه -خ حافظ جنوبي مجتمع پزشكي پروفسور افضلي

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: عمومي

ارسال دیدگاه