تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
ممنوعیت خوردن کله پاچه
غذا های زیادی وجود دارند که مصرف بیش از حد آنها می تواند برای سلامت انسان مضر باشد این غذا ها چیست به گزارش پزشک آدرس جزئیات بیشتری از فهرست کالاهــای آسیب‌رســان سلامت که پیش از این اعلام شده بود و به‌صورت محرمانه از سوی وزیر بهداشت به نهاد‌های ذیربط ارسال شده، اعلام شد.

ممنوعیت خوردن کله پاچه


معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو در توضيح جزئيات جديدي از ليست محرمانه كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت، آن را يك جهت‌گيري تغذيه‌اي توصيف كرد و گفت: كالاهايي نيستند كه ممنوعيت مصرف داشته باشند بلكه وزارت بهداشت به اين قبيل كالاها، نگاه تغذيه‌اي دارد. يعني، كالايي كه در مصرف آن نبايد افراط شود. به‌عنوان مثال، كله پاچه آسيب‌رسان به سلامت است اما، اين به‌معناي آن نيست كه خوردن كله پاچه از فردا ممنوع مي‌شود.

رسول ديناروند از تشكيل كارگروهي در وزارت بهداشت براي پيگيري كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت خبر داد و افزود: تمام كالاهايي كه مصرف بيش از حد آنها براي يك زندگي سالم مضر است، در اين كارگروه احصا شده‌اند.

معاون وزير بهداشت با بيان اينكه كالاهايي كه شوري و چربي بيش از حد دارند و كالاهايي كه اسيد چرب ترانس و شكر بيش از حد دارند، كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت هستند، گفت: نمونه ديگري كه مي‌توان تأكيد كرد، نوشابه است كه مصرف بيش از حد آن براي سلامت فرد مضر است اما دليل نمي‌شود كه خوردن آن ممنوع باشد.

وي با عنوان اين مطلب كه ليست كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت مربوط به برند و توليد‌كننده خاصي نيست، بلكه نوع كالاست، اظهارداشت: خيارشور از نظر ما آسيب‌رسان به سلامت است. اين ليست، يك جهت‌گيري تغذيه‌اي است.

وي در ارتباط با اظهارات وزير بهداشت كه عنوان داشته 20قلم كالاي آسيب‌رسان به سلامت در اين ليست قرار دارد، تأكيد كرد: منظور وزير، 20نوع برند و يا كارخانه نيست. بلكه 20نوع كالايي است كه هر روز مصرف مي‌كنيم. ديناروند در پاسخ به اين سؤال كه پفك و چيپس هم مي‌تواند شامل اين ليست باشد، گفت: بله! ولي به برند كاري نداريم. ما مي‌گوييم غلات حجيم شده از ديد ما براي سلامت مضر هستند و معتقديم كه در مصرف آنها نبايد افراط شود.

رئيس سازمان غذا و دارو در ارتباط با وضعيت ليست ارائه‌شده از كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت، اظهارداشت: اين ليست را به كارگروهي داده‌ايم كه آنچه بايد جمع‌بندي شود، اين است كه هزينه ارزش افزوده اين كالاها بالاتر برود. مثلا اگر تا ديروز، ماست با چربي 15درصد را 1000تومان مي‌خريدم، حالا بشود 1100تومان. براي اينكه، اين هزينه صرف سلامت جامعه شود.

سابقه يك طرح

موضوع تهيه ليست كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت 3-2‌ماه گذشته براي نخستين‌بار از سوي وزير بهداشت مطرح شد و او اظهار اميدواري كرد اين فهرست محرمانه‌اش مورد توجه مسئولان ذيربط قرار گيرد، چراكه اين محصولات و اقدامات به روح، روان و جسم مردم آسيب وارد مي‌كند. پس از آن نيز دكتر سيدحسن هاشمي در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري مبني بر اعلام جزئيات بيشتري از فهرست محرمانه محصولات آسيب‌رسان گفت:درباره مسائل محرمانه كه نمي‌شود توضيحات بيشتري داد. اما فهرستي تهيه و تقديم سازمان مديريت شده و بايد به دستگاه‌هاي ذيربط داده شود. در عين حال عوارض هر يك از اقلام اين فهرست پيشنهاد شده است. قرار است جزئيات اين كار در كميته مربوطه تصويب شود. البته اميدوارم در آينده فهرست اقدامات آسيب‌رسان را هم تهيه و به مسئولان ذيربط ارائه كنيم. چون براساس سياست‌هاي كلي سلامت، بايد بر تمامي محصولات و خدمات زيان‌آور ماليات وضع شود.

پيش از اين نيز دكتر عبدالرحمان رستميان نايب‌رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي خواستار اعلام اين فهرست از سوي وزارت بهداشت شده و گفته بود: اطلاع‌رساني درمورد كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت، از تكاليف قانوني وزارت بهداشت است.

چرا اين فهرست مهم است

تهيه اين فهرست و اعلام محرمانه آن پس از آن انجام مي‌شود كه در فروردين امسال رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست‌هاي كلي «سلامت» را ابلاغ كردند. يكي از موارد بند دهم اين ابلاغيه «وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيان‌آور سلامت» است كه پيش‌نياز آن تهيه فهرستي از اين موارد است. حالا بايد منتظر ماند و ديد عاقبت اين فهرست چه خواهد شد و آيا وضع عوارض موجب كاهش توجه مردم به آنها خواهد شد يا خير؟ غلات حجيم شده، نوشابه‌هاي گازدار، انواع چيپس، داروهاي فاقد مجوز ورود يا ساخت از وزارت بهداشت، خدمات سمپاشي فاقد مجوز، خدمات آرايشي (برنزه كردن با دستگاه‌هاي سولاريوم، خالكوبي، كاشت مو، ناخن و...)، خدمات مشاوره تغذيه مانند روش‌هاي لاغري و چاقي، داروهاي لاغري و مكمل‌هاي چاقي، خدمات و اقدامات مداخله‌اي براي افزايش قد و خدمات بدنسازي فاقد مجوز وزارت بهداشت و... تعدادي از كالاها و خدماتي هستند كه پيش از اين از سوي وزارت بهداشت به‌عنوان آسيب رسان اعلام شده بودند.

کلمات کليدي : غذا های پر چرب علت مضر بودن عوارض کله پاچه عوارض مصرف کله پاچه

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 5 آذر ماه ، 1393 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 مصرف قلیان و آلوده شدن خون فرد به بنزن  [سه شنبه، 4 آذر ماه ، 1393]
 نکات مهم و جالب مسواک زدن  [سه شنبه، 4 آذر ماه ، 1393]
 خواص درمانی گیاه آویشن  [سه شنبه، 4 آذر ماه ، 1393]
 راه های تقویت استخوان ها  [دوشنبه، 3 آذر ماه ، 1393]
 خواص درمانی پونه  [دوشنبه، 3 آذر ماه ، 1393]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : das28vut
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب