تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
روش های مفید تسکین درد قاعدگی
در بعضی از خانم ها قاعدگی می تواند با درد همراه باشد که این درد می تواند قبل حین یا بعد از قاعدگی رخ دهد به گزارش پزشک آدرس دردهای پیش از قاعدگی، در حین دوره عادت ماهانه و پس از آن، معمولا آزاردهنده‌اند و برخی خانم‌ها را از کار و زندگی می‌اندازند. خیلی از خانم‌ها فکر می‌کنند این دردها طبیعی هستند و در نهایت، با خوردن مسکن سعی می‌کنند دردها و نشانه‌های آزاردهنده را تسکین دهند. یک متخصص زنان و زایمان در این زمینه اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد.

روش های مفید تسکین درد قاعدگی


دکتر طاهره افتخار، متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه تهران می‌گوید اگر خانمی دچار این دردهاست باید حتما به پزشک مراجعه کند تا بررسی شود چون گاهی پای مشکلات نه چندان ساده‌ای در میان است که با برطرف کردن آنها، خانم مبتلا احساس بهتری خواهد داشت. او معتقد است معمولا بیشتر خانم‌ها در زمان قاعدگی درد را تجربه می‌کنند و شیوع دردهای پیش و پس از عادت ماهانه کمتر است و بندرت اتفاق می‌افتد.

 

نشانگان پیش از قاعدگی و چند نشانه

دکتر افتخار می‌گوید: نشانه‌های نشانگان پیش از قاعدگی معمولا درد پستان و لگن، تحریک‌پذیری، ورم شکم و پستان، نفخ، مختل شدن خواب، تغییر اشتها و سردرد هستند که می‌توانند تا چند روز کار و زندگی خانمی را مختل کنند. این متخصص زنان و زایمان با بیان این‌که علت این مشکلات دقیقا مشخص نیست و به نظر می‌رسد تغییرات هورمونی باعث بروز آنها می‌شود، می‌افزاید: معمولا این نشانه‌های آزاردهنده را خانم‌ها در سنین قبل از یائسگی تجربه می‌کنند و در سنین 40 به بالا شایع است. البته گاهی هم در جوان‌ها دیده می‌شود. او درمان نشانگان پیش از قاعدگی را بیشتر علامتی می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: از آنجا که علت بروز این نشانگان مشخص نیست، نمی‌توان درمان خاصی برای بهبود اوضاع درنظر گرفت بنابراین پزشک به این موضوع توجه می‌کند که کدام یک از علائم این نشانگان برای خانم آزاردهنده است و بر اساس آن درمان را انجام می‌دهد؛ مثلا اگر مبتلا به درد پستان باشد، مسکن و اگر مشکل ورم باشد که علت آن احتباس مایعات در بدن است، داروهای ادرارآور تجویز می‌شود. برخی هم معتقدند داروهای گیاهی برای رفع این نشانه‌ها مناسب‌ است و برخی پزشکان گاهی بر اساس شرایط، استفاده از قرص‌های ضدبارداری را پیشنهاد می‌کنند. به گفته دکتر افتخار، اگر خانمی پیش از عادت ماهانه بشدت تحریک‌پذیر باشد، باید با خانواده‌اش در مورد این مشکل صحبت کرد تا بیشتر مراعات او را بکنند.

 

دردهای زمان قاعدگی مهم‌ترند

دردهایی که با شروع عادت ماهانه بروز می‌کنند گاهی اولیه و گاهی ثانویه‌ است. دکتر افتخار با بیان این جمله ادامه می‌دهد: دردهای اولیه دردهایی هستند که فرد از همان اولین بارهای عادت‌های ماهانه، تجربه‌شان می‌کرده اما گاهی خانمی سال‌ها بعد از اولین قاعدگی دچار درد در زمان شروع آن می‌شود که ثانویه است.

 

این متخصص زنان و زایمان توضیح می‌دهد: اگر دردها اولیه و ضعیف باشد و خانم در چند روز اول آنها را احساس کند و با مسکن‌های معمولی کنترل ‌شود، معمولا چندان مهم نیستند و علتشان این است که در دوران قاعدگی موادی به اسم پروستاگلاندین در بدن ترشح می‌شود که عصب‌های حسی را تحریک می‌کند. به گفته این استاد دانشگاه، این دردها معمولا با استراحت، مسکن‌هایی مثل بروفن و ورزش بهبود می‌یابد.

 

اما دکتر افتخار در ادامه به نکته مهمی اشاره و تاکید می‌کند: توجه به نکته‌هایی مانند این‌که دردها چند سال بعد از شروع قاعدگی،‌ با چه شدتی و چطور شروع شده، آیا کم‌کم تشدید شده یا نه، حجم خونریزی چقدر باشد و... در تشخیص بسیار اهمیت دارد؛ مثلا اگر درد چند سال پس از اولین قاعدگی شروع و به مرور تشدید شده باشد، احتمال ابتلای خانم به آندومتریوز وجود دارد ولی گاهی درد دائمی نیست، تازه شروع شده و گاهی هست و گاهی نیست؛ در این صورت شک به عفونت لگنی مطرح می‌شود که در دوره عادت ماهانه تشدید می‌شود.

 

او ادامه می‌دهد: باتوجه به این نکته‌ها، گرفتن شرح‌حال درست و معاینه دقیق از بیمار و سن او بسیار اهمیت دارد و خیلی وقت‌ها انجام سونوگرافی هم کمک‌کننده است، چون ممکن است کیست تخمدان، آنومالی و ناهنجاری در دستگاه تولید مثل مانند رحم دوشاخ باعث بروز این دردها شده باشد. حتی گاهی هم به انجام آزمایش هم نیاز است. به گفته این متخصص زنان و زایمان، اگر درد بیمار خیلی شدید باشد، انجام لاپاروسکوپی هم برای تشخیص لازم است.

 

گاهی پای مشکلات روانی در میان است

دکتر افتخار با اشاره به این‌که علت درد در برخی خانم‌ها گاهی مشکلات روانی نظیر استرس‌هاست، می‌افزاید: مثلا گاهی خانم‌هایی که توانایی فرزنددار شدن ندارند و همواره منتظر هستند بچه‌دار شوند، با شروع عادت ماهانه، بشدت احساس ناراحتی می‌کنند و آن را مرگ زایایی می‌دانند. حالا این خانم در زمان قاعدگی درد هم داشته باشد، این ناراحتی و مسائل روانی باعث می‌شود احساس درد در او شدیدتر باشد. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: منظور این نیست که چنین خانمی واقعا درد ندارد ولی علت اصلی تشدید و آزاردهنده بودن دردش، این مشکلات و ناراحتی‌هاست.

 

او ادامه می‌دهد: برخی خانم‌ها هم آستانه تحمل درد پایینی دارند و در نتیجه بیشتر اظهار درد می‌کنند. البته آندومتریوز (بیماری‌ای که طی آن بافت‌های داخل رحم، جایی خارج از رحم تشکیل می‌شود) بسیار موذی است و گاهی بسادگی قابل تشخیص نیست، بنابراین نباید از همان ابتدا برچسب‌هایی نظیر داشتن مشکلات روانی به بیمار زد و لازم است بررسی‌های لازم و کافی برایش انجام شود.

 

کمر درد و پا درد هم چاره دارد

دکتر افتخار درباره کمردرد و پا درد در زمان قاعدگی می‌گوید: درد لگنی گاهی به کمر و اندام‌های تحتانی و پاها منتشر و باعث اسپام و گرفتگی عضلات می‌شود. گاهی هم این دردها بسیار شدید است. اگر علت این درد ناهنجاری‌های دستگاه تولید مثل باشد هم بسیار آزاردهنده خواهد بود کما این که بیمارانی به واسطه این درد متاسفانه به موادمخدر روی می‌آورند. او تاکید می‌کند: خانم‌ها باید بدانند وقتی در زمان قاعدگی دردشان بسیار شدید است، طبیعی نیست و باید حتما به متخصص زنان مراجعه کنند تا علت آن مشخص شود. او در ادامه به باورهایی که برخی خانم‌ها دارند و معتقدند بعد از ازدواج مشکلات و دردهای قاعدگی حل می‌شود، اشاره می‌کند و می‌گوید: این باور نادرست است مگر این‌که خانمی مبتلا به آندومتریوز باشد چون بارداری درمان آندومتریوز است و باعث برطرف شدن آن می‌شود وگرنه هیچ تغییر فیزیولوژیک خاصی با ازدواج در بدن اتفاق نمی‌افتد که باعث برطرف شدن این دردها شود. پرده بکارت هم مانع خروج خون قاعدگی نمی‌شود که بتواند علت درد باشد چون سوراخ‌های میکروسکوپی‌ای دارد که باعث خارج شدن این خون می‌شود، بنابراین این باور پایه علمی ندارد.

 

دردهای پس از قاعدگی که کار را به بیمارستان می‌کشند

خیلی از خانم‌ها پس از عادت ماهانه هم دچار دردهایی می‌شوند که دکتر افتخار در مورد علت آنها این‌گونه توضیح می‌دهد: تخمکی که قرار است آزاد شود، در محفظه کوچکی قرار دارد که در آن مایعی وجود دارد. این فولیکول باید آن‌قدر حجیم شود تا بتواند دیواره این محفظه را پاره کند و آزاد شود. در واقع هم تورم آن و هم مایعی که داخل لگن می‌ریزد در برخی خانم‌ها باعث بروز درد می‌شود تا جایی که گاهی خانم‌ها با درد شدید شکمی به بیمارستان مراجعه می‌کنند و حتی شک به آپاندیس ایجاد می‌شود، ولی نتایج آزمایش‌های مربوط منفی می‌شود. این دردها معمولا بعد از 24 ساعت خود به خود بهبود می‌یابند و معلوم می‌شود علت تخمک‌گذاری بوده است. معمولا وقتی در این زمان سونوگرافی انجام می‌گیرد هم مقداری مایع دیده می‌شود که ناشی از همین تخمک‌گذاری است.

 

حمام، تکسین‌دهنده است نه علت مشکل

دکتر افتخار می‌گوید: این باور قدیمی که علت دردهای قاعدگی حمام رفتن است، درست نیست و اتفاقا ما به خانم‌ها توصیه می‌کنیم در این دوره حمام بروند و دوش آب گرم به تسکین درد هم کمک می‌کند. او در این‌باره توضیح می‌دهد: خون در رحم وجود دارد و وقتی خانمی راه می‌رود و فعالیت می‌کند، راحت خارج می‌شود. حتی اگر تحرک چندانی نداشته باشد هم بالاخره با نیروی جاذبه خون به طرف پایین کشیده می‌شود، ولی ممکن است دیرتر تخلیه شود. پس آب هیچ تاثیری در این دردها ندارد فقط خانم‌ها در دوره قاعدگی نباید استخر بروند.

 

اینجا استامینوفن و آسپیرین فایده ندارد

دکتر افتخار تاکید می‌کند: اگر خانمی به تجربه فهمیده‌ روز دوم و سوم دردش شروع می‌شود، می‌تواند از روز اول هر هشت ساعت مسکن بخورد تا شدت درد آن‌قدر زیاد نشود که نیاز به مصرف قرص بیشتر شود. او می‌افزاید: داروهایی که در این مواقع تجویز می‌شوند معمولا ضد التهاب هستند مثل مفنامیک اسید، ایپوبروفن، قرص و شیاف دیکلوفناک. این داروها معمولا خوب جواب می‌دهند و خونریزی را کم می‌کنند، ولی استامینوفن و آسپیرین در کاهش دردهای قاعدگی چندان موثر نیستند.کلمات کليدي : روش های مفید تسکین درد قاعدگی مشکلات قاعدگی عوارض قاعدگی قاعدگی سخت چیست تسکین درد روش تسکین درد قاعدگی

ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 علت اینکه عمر زنان از مردان بیشتر است  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]
 درمان این بیماری خطرناک با قهوه  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]
 راهکار افزایش جذب آهن از غذا  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]
 روشی طبیعی برای پرپشت شدن موها  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]
 جوانی پوست و میوه های مفید برای آن  [يكشنبه، 9 آذر ماه ، 1393]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : vez03req
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

تسکین دردهای قاعدگی (امتیاز : 1)
توسط baghdaroo (baghdaroo7@gmail.com) در مورخه : سه شنبه، 23 دي ماه ، 1393
(مشخصات کاربر | ارسال پیغام شخصی)
تسکین دردهای قاعدگی به صورت کاملا گیاهی http://baghdaroo.com/ghaedegi/


[ ارسال جوابیه ]

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4
تعداد آراء: 3


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب