تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
خطر فراگیری بیماری ابولا در سال 2015
بیماری ابولا (Ebola) یک بیماری ویروسی است که از سوی ویروس ابولا ایجاد می شود. این ویروس از خانواده فیلوویروس ها است که پس از وارد شدن به بدن ، نوعی بیماری تب دار و خونریزی دهنده ایجاد می کند که در ۵۰تا ۹۰درصد بیماران علامت دار به مرگ منجر خواهد شد.
ابولا پس دهه‌ها شیوع‌های مرگبار کوتاه‌مدت در جنگل‌های آفریقای مرکزی، در سال ۲۰۱۴ به صورت یک اضطرار جهانی در آمد، با این حال این اوج‌گیری ابولا ممکن است به سقوط آن منجر شود، به گزارش پزشک آدرس دانشمندان در تلاش هستند که آن را به حاشیه‌ای در تاریخ پزشکی بدل کنند.
ابولا از عفونتی منفرد در منطقه محروم غرب آفریقا به همه‌گیری بدل شده است که شهرهای پرازدحام را درنوردیده، هزاران نفر را کشته و موجی از هراس را در دوردست‌ها در اروپا و آمریکا برانگیخته است.

سازمان جهانی بهداشت در ماه اوت در خط شروع این روند چراغ سبز استفاده از درمان‌های تجربی را داد، و با واکسن‌هایی که تا به حال تولید شده‌اند، چندین نامزد پیشگام برای داروهای ضدابولا وجود دارد.

مایکل کوریلا از «انستیتوی ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی» (NIAID) در این باره گفت: «پژوهشگران بسیار امیدوارند که نتایج اولیه آزمایش‌های این درمان‌ها در پایان فصل اول ۲۰۱۵ مشخص شود.»

او افزود: «اگر نتایج آزمایش‌ها تاثیربخشی این درمان‌ها را ثابت کند، ممکن است بتوانیم برخی از آنها را به تایید برسانیم و بعد علاج‌ها یا درمان‌های اختصاصی تایید‌شده‌ای برای ابولا در اختیار داشته باشیم.»

ویروس ابولا که برای نخستین بار در سال ۱۹۷۶ در زئیر سابق کشف شد، در ۲۴ بار شیوعش تا سال ۲۰۱۲ با میزان کشندگی تا ۹۰ درصد افراد مبتلا در بدترین موارد، به مرگ ۱۵۹۰ نفر انجامید و قربانیان اغلب دچار خونریزی داخلی یا خارجی شدید شده بودند.

اما شمار مرگ‌های ناشی این بیماری نسبت بیماری‌هایی مانند ایدز یا مالاریا معدود بوده و شیوع‌های آن فقط در مناطق فقیر و دورافتاده رخ داده است- و پژوهش‌ها دارویی برای درمان این بیماری محدود بوده و عمدتا محدود به پژوهش‌های بیوتروریسم دولت آمریکا می‌شده است.

شارون لوین، رئیس انستیتوی عفونت و ایمنی دوهرتی دانشگاه ملبورن در این باره گفت:«تا به حال سرمایه‌گذاری و تجاری کردن فراورده‌هایی مورد نیاز برای این فقیرترین بخش‌های جهان منفعت چندانی برای بخش خصوصی نداشته است.»

  • پایان بی‌تفاوتی

ابولا که از شروع سال ۲۰۱۴ به مرگ بیش از ۶۵۰۰ تن انجامیده است، از گینه به کشورهای مجاور در آفریقای غربی سرایت کرد و به نخستین موارد عفونت محلی خارج از آفریقا - دو مورد در آمریکا و یک مورد در اسپانیا- انجامید.

در حالیکه دولت‌ها مرزهای خود را می‌بندند و به غربالگری مسافران هوایی می‌پردازند، بی‌تفاوتی نسبت به این همه‌گیری از بین رفته است و شرکت‌های داروسازی مسابقه‌ای برای ایجاد داروها و واکسن و آزمون‌های تشخیصی سریع‌تر و قابل‌حمل‌تر را شروع کرده‌‌اند.

در میان واکسن‌ها، ‌cAd3-ZEBOV ساخت شرکت گلاکسواسمیت کلاین اخیرا نتایج خوبی را در آزمون‌های اولیه ایمنی فاز یک بر روی گروهی از داوطلبان سالم در ایالات متحده به دست داده است.

شرکت داروسازی گلاکسو اسمیت کلاین در این باره  گفت: «ما در حال تولید حدود ۲۰ هزار دوز اضافی از این واکسن هستیم تا در صورت موفقیت کارآزمایی‌های مداوم فاز یک، بتوانیم فاز بعدی را شروع کنیم.»

در میان داروها، نیز داروی زی‌مپ (ZMapp) پیشتاز است و تا به حال برای شماری از پرسنل پزشکی مبتلا شده به ابولا تجویز شده است، اما تاثیربخشی آن هنوز ثابت نشده و دوزهای آن هم به اتمام رسیده است.

داروهای ضدویروسی وسیع‌الطیف نیز مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، و کارآزمایی‌ها به زودی بر روی درما‌ن‌های بر اساس خون یا پلاسمای جان‌به‌دربردگان از ابولا نیز آغاز خواهد شد.

دانشمندان معتقدند که به هر صورت این همه‌گیری در طول یک سال کنترل خواهد شد، اما هشدار می‌دهند که این ویروس به بقای خود در «مخازن» حیوانی، احتمالا خفاش‌های میوه‌خوار، که اغلب از آنها در تماس‌های نزدیک ویروس را به انسان‌‌ها منتقل می‌‌کنند، ادامه خواهد داد.

و در حالی که امیدهای فزاینده‌ای برای یک پیشرفت دارویی برای درمان این بیماری وجود دارد، برخی از کارشناسان می‌گویند اصلاح زیربنای پزشکی و اقدامات کنترل عفونت مانند ایزوله کردن بیمارانِ، ردگیری تماس‌ها و آموزش افراد بهترین پاسخ‌ها به مشکل شیوع ابولا هستند.

دیوید هیمان، ویروس‌شناس در مرکز امنیت بهداشت جهانی در این باره گفت: «شیوع‌های ابولا در گذشته هم رخ داد‌ه‌اند و بدون واکسن به پایان رسیده‌‌اند.»کلمات کليدي : ابولا ویروس ابولا واکسن ابولا درمان ابولا شیوع بیماری ابولا همه گیری ویروس ابولا شیوع ابولا در آفریقا ابولا در آمریکا

ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 25 آذر ماه ، 1393 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 آزمایش جدید برای تشخیص سریع سرطان سینه  [جمعه، 21 آذر ماه ، 1393]
 توصیه های مهم بعد از جراحی آپاندیس  [جمعه، 21 آذر ماه ، 1393]
 روش های مفید تسکین درد قاعدگی  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]
 علت اینکه عمر زنان از مردان بیشتر است  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]
 درمان این بیماری خطرناک با قهوه  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : wij41nim
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

hamed (امتیاز : 1)
توسط hamed67 در مورخه : يكشنبه، 7 تير ماه ، 1394
(مشخصات کاربر | ارسال پیغام شخصی) http://pezeshkii.com/
http://pezeshkii.com/ عالی بود


[ ارسال جوابیه ]

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب