تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
زیبایی را از این ویتامین ها بخواهید

امروزه زیبایی خصوصا در قشر زنان به دغدغه ای بزرگ تبدیل گشته و همین امر باعث پیشرفت روز افزون علوم مربوط به زیبایی و افزایش چشمگیر فروش محصولات آرایشی شده است.بدون شک یکی از معیارهای مهم زیبایی، داشتن پوستی سالم، شفاف و بدون جوش و لکه‌های رنگی و موها و ناخن‌های زیبا و سالم است. بنابراین بی‌علت نیست که بسیاری از خانم‌ها مبالغ زیادی را صرف رفع مشکلات پوست و مو و ناخن می‌کنند.

البته این کار بدون خرج کردن پول اضافی هم امکان‌پذیر است به شرطی که تاثیر ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها را نادیده نگیرید و به دلیل جذب اندک پوستی، بهتر است ویتامین‌ها از راه خوراکی به بدن برسند تا به صورت موضعی. به گزارش پزشک آدرس دکتر فریده مهتی‌پور، متخصص پوست و مو می‌گوید: یکی از ویتامین‌های لازم برای نگهداری و ترمیم بافت پوست ویتامین A است.اگر پوست شما به سرعت خشک می‌شود، احتمالا دچار کمبود ویتامین A شده است. این ویتامین را می‌توانید روزانه از طریق مصرف غذاهایی مانند سیب‌زمینی شیرین، هویج و سبزیجات برگ‌دار تامین کنید. تحقیقات نشان داده است استفاده از لوسیون‌های حاوی ویتامین A روی پوست به کنترل شدن آکنه و کاهش چین و چروک کمک می‌کند.

ویتامین B را نادیده نگیرید

با وجودی که گروه ویتامین B برای پوست و مو بسیار مفید است، اما تا زمانی که به کمبود این ویتامین دچار نشده‌اید نباید مکمل مصرف کنید چون در واقع تاثیری در سلامت پوست و مو و زیبایی ندارد. بد نیست بدانید ویتامین ب کمپلکس حاوی بیوتن (ماده شکل‌دهنده ناخن‌ها، پوست و سلول‌های مو) است و در مواد غذایی مثل آرد جو، برنج، تخم مرغ و موز یافت می‌شود. این در حالی است که کمبود ویتامین ب کمپلکس در رژیم غذایی می‌تواند باعث ریزش مو شود. از طرفی کرم‌های موضعی و پمادهای ساخته شده با ویتامین‌های گروه B می‌تواند به سلول‌ها آبرسانی کرده و باعث شفافیت پوست شود.

جادوی ویتامین C

خیلی‌ها فکر می‌کنند مهم‌ترین خاصیت ویتامین C مقابله با سرماخوردگی است در حالی که به گفته دکتر مهتی‌پور این ویتامین به کلاژن‌سازی در همه قسمت‌های پوست کمک می‌کند. فراموش نکنید مرکبات، سبزیجات، فلفل و گل کلم سرشار از ویتامین C است. البته ویتامین C اگر به صورت موضعی و کرم و لوسیون استفاده شود هم باعث تقویت تولید کلاژن می‌شود و از آسیب پوست با خورشید جلوگیری می‌کند.

ویتامین E علیه چین و چروک‌ها

ویتامین E جزو ویتامین‌های محلول در چربی است که در گروه آنتی‌اکسیدان‌ها طبقه‌بندی می‌شود و علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، آثار مضر رادیکال‌های آزاد را از بین می‌برد و روی سلامت و زیبایی پوست و مو هم موثر است.

به طور کلی این ویتامین در روغن‌های گیاهی مثل روغن بادام، دانه گندم، زرده تخم‌مرغ و به مقدار کمتر در میوه‌ها و سبزی‌ها یافت می‌شود، اما در ترکیب بسیاری از مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی مثل کرم، شامپو و... هم ویتامین E وجود دارد تا از پیری زودرس پوست جلوگیری کند. به گفته دکتر مهتی‌پور این روزها در ترکیب بسیاری از کرم‌های ضدآفتاب ویتامینE هم یافت می‌شود چراکه متخصصان بر این باورند که این ویتامین علاوه بر این‌که میزان محافظت از پوست را در برابر آسیب‌های ناشی از اشعه‌ ماورای بنفش خورشید افزایش می‌دهد، احتمال کاهش محسوس چین و چروک‌های پوستی را به همراه دارد. بنابراین افرادی که از ضدآفتاب‌های حاوی ویتامین E استفاده می‌کنند به طور میانگین پنج تا هفت سال دیرتر دچار چروک‌های نواحی مختلف پوست صورت بویژه اطراف چشم‌ها و لب می‌شوند.

حتی بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد کرم‌های حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها مثل ویتامین E حتی گاهی از ضدآفتاب‌ها نیز موثرترند چون این نوع کرم‌ها در آب حل نمی‌شود در نتیجه مثل بعضی ضدآفتاب‌ها با عرق کردن و شست‌وشوی صورت هم از بین نمی‌رود و دوام زیادی دارد. همچنین خاصیت ضدالتهابی ویتامینE از بروز التهابات پوستی هنگام تماس مستقیم با نور خورشید (مثلا هنگام آفتاب گرفتن) پیشگیری می‌کند و در درمان آفتاب سوختگی‌های سطحی هم موثر است. در عین حال ویتامین E علاوه بر این که تاثیر شگفت‌انگیزی روی سلامت و زیبایی پوست دارد به رشد و رفع مشکلات موها هم کمک می‌کند.

البته مکانیسم اثر این ویتامین روی موها هنوز به طور دقیق شناخته نشده، اما بسیاری از متخصصان می‌گویند ویتامین E باعث افزایش خونرسانی به ریشه موها می‌شود و به این ترتیب نه‌تنها جلوی ریزش موها را می‌گیرد بلکه باعث پرپشت‌تر شدن آنها نیز می‌شود. بنابراین از طریق مصرف محصولات خوراکی و کپسول‌ها و مکمل‌های غذایی حاوی ویتامین Eو همچنین استفاده موضعی از روغن این آنتی‌اکسیدان جادویی می‌توان رویای داشتن موهای سالم و زیبا را به واقعیت تبدیل کرد.

مرطوب‌کننده با طعم ویتامین E

اگر پوست خشکی دارید و با فرارسیدن فصل سرما دچار خشکی لب، ترک پا و... می‌شوید باید به جای استفاده از کرم‌های مرطوب‌کننده معمولی سراغ محصولاتی بروید که حاوی ویتامین E هستند، چرا که این آنتی‌اکسیدان باعث حفظ رطوبت پوست شده و با مصرف مداوم از شر خشکی‌ها خلاص خواهید شد. از طرفی علاوه بر مصرف موضعی این نوع کرم‌ها می‌توانید از کپسول‌های ویتامین E هم به صورت خوراکی استفاده کنید، اما مقدار دوز مصرفی باید از سوی متخصص پوست یا تغذیه مشخص شود.

ویتامینه کردن ناخن‌ها

آیا شما هم دوست دارید ناخن‌های بلند، یکدست و مرتبی داشته باشید؟ آیا فکر می‌کنید بهترین راه برای داشتن ناخن‌های زیبا کاشت ناخن‌های مصنوعی است؟ حتما می‌دانید که متخصصان پوست کاشت ناخن را یکی از پرعارضه ترین اقدامات زیبایی می‌دانند چرا که احتمال عفونت و قارچ‌های پوستی را افزایش می‌دهد و بافت ناخن را تخریب می‌کند. با این حساب باید دنبال راه‌حلی باشید که سلامتتان را به خطر نیندازد. چرا تقویت‌کننده‌های ناخن حاوی ویتامین E را امتحان نمی‌کنید؟! بد نیست بدانید ماساژ ناخن‌ها با این تقویت‌کننده‌ها باعث استحکام سطح ناخن شده و از شکستن و پوسته‌پوسته شدن اطراف ناخن پیشگیری می‌کند. البته کلسیم و روی یک ماده غذایی ضروری برای داشتن ناخن‌های محکم است. بنابراین از مصرف خوراکی‌های حاوی این دو ماده معدنی غافل نشوید. حتی بسیاری از متخصصان به افراد مبتلا به سستی ناخن، مکمل‌های بیوتین تجویز می‌کنند. فراموش نکنید تخم‌مرغ، غلات، قارچ، عدس و کلم ازجمله منابع غنی بیوتین به حساب می‌آیند.کلمات کليدي : خواص ویتامین آنتی اکسیدان ویتامین E ویتامین A ویتامین C زیبایی مواد آرایشی لوازم آرایش عفونت پوستی زیبایی ناخن کاهش چین و چروک پوست ویتامین ب کمپلکس

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 26 آذر ماه ، 1393 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 خطر فراگیری بیماری ابولا در سال 2015  [سه شنبه، 25 آذر ماه ، 1393]
 آزمایش جدید برای تشخیص سریع سرطان سینه  [جمعه، 21 آذر ماه ، 1393]
 توصیه های مهم بعد از جراحی آپاندیس  [جمعه، 21 آذر ماه ، 1393]
 روش های مفید تسکین درد قاعدگی  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]
 علت اینکه عمر زنان از مردان بیشتر است  [دوشنبه، 10 آذر ماه ، 1393]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : har53yiw
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

hamed (امتیاز : 1)
توسط hamed67 در مورخه : يكشنبه، 7 تير ماه ، 1394
(مشخصات کاربر | ارسال پیغام شخصی) http://pezeshkii.com/
http://pezeshkii.com/ عالی بود


[ ارسال جوابیه ]

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب