تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
درباره ماهی تیلاپیلا بیشتر بدانیم
اگر اخیرا به فروشگاه های محصولات پروتئینی سر زده باشید قطعا با فروش گسترده ماهی «تیلاپیلا» مواجه شده اید.افزایش جمعیت باعث افزایش نیاز به پروتئین در دنیا شده است و صنعت آبزی‌پروری بخش مهم و سالمی از پروتئین مصرفی را تأمین می‌کند. این نیاز باعث پیشرفت صنعت آبزی‌پروری و معرفی گونه‌های جدید مانند «تیلاپیلا» یا «تیلاپیا» به کشورهای مستعد شده است.«تیلاپیلا» نامی عمومی است و به حدود صد گونه از ماهیان اطلاق می‌شود که بومی شرق و شمال آفریقا و آسیا هستند. تعدادی از این‌ گونه‌ها ارزش پرورشی دارند و در طول سه دهه اخیر، پرورش آن‌ها در جهان سرعت بسیار زیادی داشته است به طوری‌که در ۱۰ سال اخیر، سالانه بیش از هشت درصد افزایش تولید داشته و در سال ۲۰۱۳ به چهار میلیون و 677 هزار و 613 تن رسیده است.

امروزه «تیلاپیلا» در بسیاری از کشورها پرورش داده می‌شود و بیش از ۸۰ درصد «تیلاپیلا»ی جهانی در شش کشور چین، مصر، اندونزی، برزیل، فیلیپین و تایلند تولید می‌شود.

دلایل عمده فراگیر شدن این ماهی، رشد سریع (که در طول هشت تا ۹ ماه به ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم می‌رسد)، افزایش تولید تا بیش از ۱۰ تن در هکتار، مقاومت در برابر بیماری، نیاز آبی کم، تحمل نسبت به شوری، تغذیه از مواد غذایی با ارزش کم، شرایط نگهداری و پرورش آسان آن است.

پرورش جنس نر این گونه در آبزی‌پروری حائز اهمیت است و جنس ماده ارزش پرورشی ندارد چراکه در چهار تا شش‌ماهگی بالغ می‌شود و رشد آن کاهش می‌یابد. ماهیان با مکانیسم‌هایی تبدیل به نر می‌شوند که عمده‌ترین و اقتصادی‌ترین روش مورد استفاده، تغذیه لارو این ماهیان با هورمون ۱۷ آلفامتیل‌تستسترون است اما تمام ماهیان تحت تأثیر این هورمون، نر نمی‌شوند و درصدی از آن‌ها ماده باقی می‌مانند. موفقیت نرزایی بر اساس شرایط، متفاوت است و از ۷۰ تا بیش از ۹۵ درصد گزارش شده است.

درصد کمی خطا، تهدیدی قابل‌توجه خواهد بود که اگر وارد طبیعت شوند، به‌سرعت جمعیت آن‌ها در تالاب‌ها و زیستگاه‌های آبی افزایش می‌یابد.

ماهیان «تیلاپیلا» به دلایل زاد و ولد سریع و مقاومت در مقابل بیماری‌ها، تهدیدی برای اکوسیستم‌های آبی و رقیبی برای گونه‌های بومی خواهند بود و به‌سرعت بر ماهیان بومی غالب خواهند شد. رقابت غذایی، رفتار تهاجمی در مقابل گونه‌های بومی، اشغال مکان‌های تخم‌ریزی دیگر آبزیان، تغییرات زیستگاه، از بین‌ بردن گیاهان آبزی بومی و معرفی پاتوژن‌های جدید از عواقب ورود این ماهیان به طبیعت است و در بسیاری از کشورها مانند استرالیا، آفریقای جنوبی، فیلیپین، بنگلادش و... این موارد گزارش شده است.

در سال ۱۳۸۷ به‌منظور انجام تحقیقات و امکان‌سنجی پرورش، تعدادی از این ماهیان، گونه «تیلاپیلا»ی نیل توسط موسسه تحقیقات شیلات وارد کشور شد تا در زمان مناسب به چرخه آبزی‌پروری در کشور وارد شود. تحقیقاتی روی این ماهی در مرکز تحقیقات بافق یزد در حال انجام است تا ماهیان تمام‌نر ژنتیکی تولید شوند که موفقیت نرزایی بیشتری نسبت به روش هورمونی دارند.

ماهیان هم از نظر پروتئین و هم چربی سالم قابل‌توجه هستند. چربی امگا ۳ از چربی‌های بسیار ضروری و سالم برای انسان است که نوع مناسب آن (EPA و DHA) تنها در آبزیان وجود دارد.

تولید امگا ۳ در ماهیان بر اساس توانایی سنتز بدن آن‌ها و نوع تغذیه متفاوت است. امگا ۳ در خاویار بیش از شش گرم و در قزل‌آلا بیش از یک گرم در صد گرم موجود است اما در «تیلاپیلا» بسیار پایین و در حدود ۱۰۰ میلی‌گرم در صد گرم است. میزان امگا ۳ و نسبت امگا ۶ به امگا ۳ به‌عنوان شاخصی برای تشخیص ارزش غذایی به کار می‌رود به صورتی که نسبت امگا ۶ به امگا ۳ در تغذیه روزانه هرچه کمتر باشد خطر بسیاری از بیماری‌ها را کم می‌کند.

در کشور ما، سرانه مصرف ماهی پایین است (حدود ۱۰ کیلوگرم) و جایگزینی «تیلاپیلا» به دلیل داشتن امگا ۳ بسیار کم، نسبت امگا ۶ به امگا ۳ را افزایش می‌دهد.

قیمت تمام‌شده تولید این ماهی در کشور پایین‌تر از گونه‌های دیگر خواهد بود و جایگزینی مصرف ماهیان دریایی و پرورشی موجود با «تیلاپیلا»ی تازه‌وارد توسط مردم، به‌سرعت مقدار مصرف امگا ۳ در کشور را پایین خواهد آورد. افزایش مصرف امگا ۳ و کاهش نسبت امگا ۶ به امگا ۳ باعث جلوگیری از امراض قلبی، کنترل دیابت، التهابات روده و شادابی بدن می‌شود.

طبق گزارش‌های رسمی در سال‌های اخیر، سالانه بیش از ۱۰ هزار تن ماهی «تیلاپیلا»ی صیدشده وارد کشور می‌شود و به‌صورت فیله‌های بسته‌بندی‌شده در بسیاری از شهرها توزیع می‌شود. در چین بسیاری از «تیلاپیلا»ی تولیدشده به کشورهای دیگر صادر می‌شود و همان‌گونه که در محصولات صادراتی دیگر نیز نشان داده‌اند بر اساس تقاضای مصرف‌کننده قادر به افزایش تولید و تولید با درجات مختلفی از کیفیت برای کشورها هستند. ماهیان «تیلاپیلا» در چین گاهی با شرایطی کاملاً نامناسب پرورش داده می‌شوند. آلودگی‌های ناشی از فضولات و صنایع وارد آن می‌شود و همچنین ممکن است مقداری از آنتی‌بیوتیک و هورمون‌های نرزایی در بدن آن‌ها مانده باشد.

مسئولان مرتبط با واردات، به‌منظور جلوگیری از ورود «تیلاپیلا»ی صیدشده آلوده باید بر کیفیت نظارت کنند و مانند برخی کشورها، برنامه‌ریزی برای ورود «تیلاپیلا»ی صیدشده از کشورهای دیگر به‌جز چین داشته باشند.


کلمات کليدي : ماهی تیلاپیلا شیلات شرق کشور امگا 3 امگا 6 امراض قلبی کنترل دیابت التهابات روده آبزیان روغن ماهی زیستگاه های آبی اکوسیستم ماهیان

ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه ، 1393 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 پیش بینی رشد وضعیت بهداشت و درمان کشور  [چهارشنبه، 26 آذر ماه ، 1393]
 زیبایی را از این ویتامین ها بخواهید  [چهارشنبه، 26 آذر ماه ، 1393]
 خطر فراگیری بیماری ابولا در سال 2015  [سه شنبه، 25 آذر ماه ، 1393]
 آزمایش جدید برای تشخیص سریع سرطان سینه  [جمعه، 21 آذر ماه ، 1393]
 توصیه های مهم بعد از جراحی آپاندیس  [جمعه، 21 آذر ماه ، 1393]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : lif60kuj
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.6
تعداد آراء: 5


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب