تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
پزشكي 1: مراکز پرتونگاری
بازديد:18278 بار
پنجشنبه، 12 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
پزشكي 1: دندانپزشک
بازديد:8381 بار
پنجشنبه، 5 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر محمدرضا محمودی هاشمی

تلفن : ۸۸۲۳۶۵۹۳

آدرس  : بلوار پاسداران

 


نام : دکتر اردلان اعتمادی

تلفن : ۲۲۸۳۳۶۹۶, ۲۲۲۹۱۱۱۵, ۲۲۲۸۱۳۸۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - دیباجی شمالی - روبروی کوهستان هشتم - کلینیک دیباجی

 


نام : دکتر یاشیل احدی مقدم

تلفن : ۲۲۲۴۸۸۷۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - لواسانی (فرمانیه) - بلوار اندرزگو - پ. ۶۸

 


نام : دکتر احمدوار

تلفن : ۲۲۰۵۰۹۴۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - ولی عصر - بالاتر از محمودیه - جنب رستوران لوکس طلایی - پ. ۱۶۸۷

 


نام : دکتر حشمت اله استادی

تلفن : ۲۲۸۳۴۳۶۶

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - لواسانی (فرمانیه) - نرسیده به خیابان پاسداران - پ. ۱۶

 


نام : دکتر رضا بختیاری

تلفن : ۲۲۴۴۱۱۷۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - جاده لشگرک - م. محلاتی - گلستان دوم - پ. ۹

 


نام : دکتر سعید بهزادی

تلفن : ۲۲۷۰۹۲۷۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. تجریش - خ. شهرداری - پ. ۸۶ - ط. اول

 


نام : دکتر فریبا پارسایی

تلفن : ۲۲۲۳۷۸۴۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. اندرزگو (چیذر) - پ. ۳

 


نام : دکتر پور روستا

تلفن : ۲۲۰۵۰۹۴۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - ولی عصر - بالاتر از محمودیه - جنب رستوران لوکس طلایی - پ. ۱۶۸۷

 


نام : دکتر پیمان پوراسداله

تلفن : ۲۲۷۰۱۷۹۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - جنب پارکینگ طبقاتی شهرداری - مجتمع یاس - ط. دوم

 


نام : دکتر سعید پزشک

تلفن : ۲۲۰۰۶۸۲۳, ۲۲۰۰۶۹۲۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - نبش الهیه - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر خوشنویسان

تلفن : ۲۲۶۴۱۹۲۹, ۲۲۶۰۳۹۳۹, ۲۲۶۴۹۳۶۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ایستگاه سهیل - پ. ۱۹۲۲ - درمانگاه پایتخت

 


نام : دکتر مهتاب دهدشتی حقیقت

تلفن : ۲۲۷۲۴۲۹۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - نبش کوچه شریعتی - پ. ۱۵۳ - ط. دوم

 


نام : دکتر رضا رضوی

تلفن : ۲۲۲۳۰۶۶۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل رومی - پ. ۱۸۷۸ - ساختمان پزشکان - ط. اول

 

تلفن : ۲۲۶۴۱۹۲۹, ۲۲۶۰۳۹۳۹, ۲۲۶۴۹۳۶۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ایستگاه سهیل - پ. ۱۹۲۲ - درمانگاه پایتخت

 


نام : دکتر روغنی زاده

تلفن : ۲۲۶۴۱۹۲۹, ۲۲۶۰۳۹۳۹, ۲۲۶۴۹۳۶۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ایستگاه سهیل - پ. ۱۹۲۲ - درمانگاه پایتخت

 


نام : دکتر محمدعلی فامورزاده

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۷, ۲۲۰۰۶۹۲۸, ۲۲۰۰۶۸۲۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - نبش الهیه - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر فرهمند نیا

تلفن : ۲۲۷۰۰۳۱۷, ۲۲۷۲۴۲۴۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - نبش بن بست شریعتی - ط. فوقانی داروخانه - پ. ۱۵۳

 
پزشكي 1: متخصص زنان و زایمان
بازديد:18076 بار
پنجشنبه، 5 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر آقاخانی

تلفن : ۲۲۷۰۴۳۶۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - ولی عصر - باغ فردوس - پ. ۱۷۷۷ - برج فردوس - واحد ۳۷

 


نام : دکتر انوشه اسدی

تلفن : ۲۲۲۱۶۸۰۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - قیطریه - خ. مهدی چیذری - پ. ۳

 


نام : دکتر الهام اکبری

تلفن : ۲۲۴۹۱۶۳۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - جاده لشگرک - م. محلاتی - گلستان دوم - پ. ۵

 


نام : دکتر فریده اسدی آملی

تلفن : ۲۲۷۰۰۸۹۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. تجریش - خ. فناخسرو - پ. ۱

 


نام : دکتر سهیلا امینی مقدم

تلفن : ۲۲۲۱۱۶۸۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - جنب مجموعه ورزشی تفریحی چمران - پ. ۷۴ - ط. اول

 


نام : دکتر اشرف اشرفی

تلفن : ۲۲۲۹۳۰۱۶, ۲۲۲۹۳۵۱۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - پاسداران - کوهستان پنجم - پ. ۲

 


نام : دکتر شعله امین عشقی

تلفن : ۲۲۶۴۱۹۲۹, ۲۲۶۰۳۹۳۹, ۲۲۶۴۹۳۶۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ایستگاه سهیل - پ. ۱۹۲۲ - درمانگاه پایتخت

 


نام : دکتر امین

تلفن : ۲۲۶۴۱۹۲۹, ۲۲۶۰۳۹۳۹, ۲۲۶۴۹۳۶۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ایستگاه سهیل - پ. ۱۹۲۲ - درمانگاه پایتخت

 


نام : دکتر مریم افراخته

تلفن : ۲۲۷۱۸۰۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. تجریش - خ. شهرداری - بیمارستان شهدای تجریش

 


نام : دکتر رضوان اعلمی هرندی

تلفن : ۲۲۷۱۸۰۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. تجریش - خ. شهرداری - بیمارستان شهدای تجریش

 


نام : دکتر لادن اجری

تلفن : ۲۲۷۱۸۰۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. تجریش - خ. شهرداری - بیمارستان شهدای تجریش

 


نام : دکتر زهرا امیدوار

تلفن : ۲۲۸۳۱۸۴۰ الی ۴, ۲۲۲۸۷۳۸۵, ۲۲۲۸۵۵۸۰, ۲۲۲۹۰۴۵۱ الی ۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - خ. منظریه یک - بیمارستان فرهنگیان (باهنر(

 


نام : دکتر مهدیه احمدی

تلفن : ۲۲۸۳۱۸۴۰ الی ۴, ۲۲۲۸۷۳۸۵, ۲۲۲۸۵۵۸۰, ۲۲۲۹۰۴۵۱ الی ۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - خ. منظریه یک - بیمارستان فرهنگیان (باهنر(

 


نام : دکتر مریم بهنیا

تلفن : ۲۲۸۳۱۸۴۰ الی ۴, ۲۲۲۸۷۳۸۵, ۲۲۲۸۵۵۸۰, ۲۲۲۹۰۴۵۱ الی ۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - خ. منظریه یک - بیمارستان فرهنگیان (باهنر(

 


نام : دکتر شهره بها صدری

تلفن : ۲۲۰۰۱۱۰۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - نبش الهیه - پ. ۱۷۹۰ - ط. سوم جنوبی

 


نام : دکتر بارغی

تلفن : ۲۲۱۸۹۰۹۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - خ. پروانه - پ. ۲۱

 


نام : دکتر میترا پارساپور مقدم

تلفن : ۲۲۴۳۲۵۶۰ الی ۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانی

 


نام : دکتر ارسلان تاج بخش

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۳ الی ۴, ۲۲۰۰۶۹۲۸, ۲۲۰۰۶۸۲۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - نبش الهیه - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر رویا تقی پور

تلفن : ۲۲۹۳۹۷۴۱ الی ۵, ۲۲۹۳۷۰۳۱ الی ۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دکتر چمران

 


نام : دکتر ترانه حسینی پور

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۳ الی ۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - نبش الهیه - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر حکیمه حسن زاده

تلفن : ۲۲۴۱۳۹۹۲, ۲۲۰۱۷۳۵۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی (زعفرانیه) - نبش کوچه شیرین - ساختمان پزشکان ۱۰۴ - ط. دوم

 


نام : دکتر زهرا حقیقت

تلفن : ۲۲۹۳۹۷۴۱ الی ۵, ۲۲۹۳۷۰۳۱ الی ۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دکتر چمران

 


نام : دکتر مژگان خلیلی

تلفن : ۲۲۷۳۰۳۴۴, ۲۲۷۳۸۰۴۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - پایین تر از میدان قدس - ک. ماهروزاده - ساختمان رز - ط. دوم

 


نام : دکتر حشمت خدایی

تلفن : ۲۲۲۳۴۳۰۶

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - نرسیده به میدان قدس - چهارراه حکمت - پ. ۲۶۱ - ساختمان اسدی

 


نام : دکتر جواد دهدشتی

تلفن : ۲۲۲۰۷۵۶۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل رومی - پ. ۱۷۷۵ - ساختمان پزشکان - طبقه همکف

 

تلفن : ۲۲۲۳۱۸۱۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل رومی - پ. ۱۷۷۵ - ساختمان پزشکان

 


نام : دکتر مریم ذوالقدر

تلفن : ۲۲۶۶۹۴۷۲ الی ۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - ولی عصر - باغ فردوس - روبروی پمپ بنزین - پ. ۷ - درمانگاه فرشته

 


نام : دکتر فروغ رادفر

تلفن : ۲۲۹۳۹۷۴۱ الی ۵, ۲۲۹۳۷۰۳۱ الی ۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دکتر چمران

 


نام : دکتر مریم رضا زاده طباطبایی

تلفن : ۲۲۴۰۲۱۳۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - خ. بیستم - پ. ۳۴

 


نام : دکتر بهناز سالور

تلفن : ۲۲۹۳۹۷۴۱ الی ۵, ۲۲۹۳۷۰۳۱ الی ۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱ - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دکتر چمران

 
پزشكي 1: متخصص اعصاب و روان -- روانپزشک
بازديد:11683 بار
جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!


نام : دکتر امیر جهان بین                                                                                     

تلفن : ۲۲۳۴۵۷۴

آدرس : آفرینش - تقاطع خیابان طالقانی

 


نام : دکتر فرناز اعتصام                                                                                      

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۳ الی ۴

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - نبش الهیه - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر مهران برومند

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۳ الی ۴, ۲۲۰۰۶۹۲۸, ۲۲۰۰۶۸۲۳

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - نبش الهیه - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر علی رضا باغی

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۳ الی ۴

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - نبش الهیه - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر محمد حسن بنی اسد

تلفن : ۲۲۸۰۱۹۹۲, ۲۲۸۰۹۷۶۷, ۲۲۸۱۸۱۶۳

آدرس : تهران - منطقه ۱ - لواسانی (فرمانیه) - نرسیده به خیابان پاسداران - پ. ۲۲۲ - ساختمان پزشکان فرمانیه

 


نام : دکتر جعفری

تلفن : ۲۲۶۴۱۹۲۹, ۲۲۶۰۳۹۳۹, ۲۲۶۴۹۳۶۳

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ایستگاه سهیل - پ. ۱۹۲۲ - درمانگاه پایتخت

 


نام : دکتر لئون داویدیان

تلفن : ۲۲۴۳۲۵۶۰ الی ۸

آدرس : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانی

 


نام : دکتر صفوی

تلفن : ۲۲۲۸۰۳۸۰, ۲۲۲۸۴۸۵۰

آدرس : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - خ. منظریه ۲ - ک. ابراهیمی - بیمارستان رضاعی

 


نام : دکتر طهماسبی

تلفن : ۲۲۲۸۰۳۸۰, ۲۲۲۸۴۸۵۰

آدرس : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - خ. منظریه ۲ - ک. ابراهیمی - بیمارستان رضاعی

 


نام : دکتر مرتضی قدس

تلفن : ۲۲۲۳۶۲۴۲

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل رومی - پ. ۱۸۷۸ - ساختمان پزشکان - ط. اول

 


نام : دکتر محمد نویدی

تلفن : ۲۲۴۱۰۵۳۸ الی ۹, ۲۲۴۱۷۷۵۳, ۲۲۴۱۷۵۳۸, ۲۲۴۱۷۵۴۷

آدرس : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - بلوار دانشجو - روبروی پارک نگین - درمانگاه ولنجک

 


نام : دکتر جواد همدانی

تلفن : ۲۲۲۸۰۳۸۰, ۲۲۲۸۴۸۵۰

آدرس : تهران - منطقه ۱ - باهنر (نیاوران) - خ. منظریه ۲ - ک. ابراهیمی - بیمارستان رضاعی

 


نام : دکتر حسین هاشمی

تلفن : ۲۲۲۱۴۳۲۹

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - پل رومی - پ. ۲۱۱۴ - ط. سوم

 
پزشكي 1: متخصص تغذیه
بازديد:7102 بار
جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر مجید حسن قمی

تلفن : ۲۲۲۰۶۵۵۰

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل رومی - روبروی موسسه شکوه - ک. میترا - پ. ۲۰۰۲

 


نام : دکتر رضا رامست منش

تلفن : ۲۲۴۱۶۱۰۹

آدرس : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - نبش خیابان پانزدهم غربی - پ. ۴

 


نام : دکتر طباطبایی

تلفن : ۲۲۶۴۱۹۲۹, ۲۲۶۰۳۹۳۹, ۲۲۶۴۹۳۶۳

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ایستگاه سهیل - پ. ۱۹۲۲ - درمانگاه پایتخت

 
پزشكي 1: پزشک بیماری های گوارشی
بازديد:6449 بار
پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر فریدون عزیزی

تلفن : 22432503 الی 9

آدرس : ولنجک – خیابان تابناک – بیمارستان طالقانی

 


نام : دکتر وزین دل

تلفن : 22604353

آدرس : خیابان شریعتی – خیابان قلهک – بالاتر از یخچال – ساختمان آ.اس.پ – طبقه سوم

 


نام : دکتر احسان هدایتی

تلفن : 22252393

آدرس : خیابان شریعتی – اول ظفر – ساختمان پزکان سبز

 


نام : دکتر سریع

تلفن : ۲۲۶۶۹۴۷۲ الی ۴

آدرس : تهران - منطقه ۱ - ولی عصر - باغ فردوس - روبروی پمپ بنزین - پ. ۷ - درمانگاه فرشته

 


نام : دکتر غلام رضا معروفی

تلفن : ۲۲۸۰۵۱۳۴, ۲۲۸۰۳۰۲۷

آدرس : تهران - منطقه ۱ - لواسانی (فرمانیه) - نرسیده به خیابان پاسداران - پ. ۲۲۲ - ساختمان پزشکان فرمانیه - ط. سوم - واحد ۱۱

 


نام : دکتر محمدرضا لبانی مطلق

تلفن :  6-22417541

آدرس : بلوار دانشجو - بالاتر از دانشگاه شهید بهشتی - روبروی پارک نگی

 
پزشكي 1: پزشک کلیه و مجاری اداری ، تناسلی
بازديد:8174 بار
پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر بصیری

تلفن : 22549010 الی 8

آدرس : خیابان پاسداران – خیابان بوستان نهم – بیمارستان لبافی نژاد

 


نام : دکتر ضیایی

تلفن : 22549010 الی 8

آدرس : خیابان پاسداران – خیابان بوستان نهم – بیمارستان لبافی نژاد

 


نام : دکتر سیم فروش

تلفن : 22549010 الی 8

آدرس : خیابان پاسداران – خیابان بوستان نهم – بیمارستان لبافی نژاد

 


نام : دکتر شریفی اقدس

تلفن : 22549010 الی 8

آدرس : خیابان پاسداران – خیابان بوستان نهم – بیمارستان لبافی نژاد

 


نام : دکتر فیروزان

تلفن : 22549010 الی 8

آدرس : خیابان پاسداران – خیابان بوستان نهم – بیمارستان لبافی نژاد

 


نام : دکتر دانش

تلفن : 22549010 الی 8

آدرس : خیابان پاسداران – خیابان بوستان نهم – بیمارستان لبافی نژاد

 


نام : دکتر فاطمه پور رضاقلی

تلفن : ۲۲۹۳۷۰۳۱ الی ۵, ۲۲۹۳۹۷۴۱ الی ۵

آدرس : تهران - منطقه ۱ - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دکتر چمران

 


نام : دکتر خسرو رهبر

تلفن : ۲۲۴۳۲۵۶۰ الی ۸

آدرس : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانی

 


نام : دکتر نسرین صادقی زاده

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۳ الی ۴

آدرس : تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر فیروز فصیحی

تلفن : ۲۲۴۳۲۵۶۰ الی ۸

آدرس : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانی

 


نام : دکتر علی نوبخت

تلفن : ۲۲۴۳۲۵۶۰ الی ۸

آدرس : تهران - منطقه ۱ - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانی

 
پزشكي 1: متخصص خون و آنکولوژی
بازديد:8331 بار
پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر فریدون عزیزی

تلفن : 22432503 الی 9

آدرس : ولنجک – خیابان تابناک – بیمارستان طالقانی

 


نام : دکتر وزین دل

تلفن : 22604353

آدرس : خیابان شریعتی – خیابان قلهک – بالاتر از یخچال – ساختمان آ.اس.پ – طبقه سوم

 


نام : دکتر احسان هدایتی

تلفن : 22252393

آدرس : خیابان شریعتی – اول ظفر – ساختمان پزکان سبز

 
پزشكي 1: پزشک اطفال
بازديد:6499 بار
چهارشنبه، 21 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر مهرو اکبریان

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۳ الی ۴

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر اوهانس خاچاطوریان

تلفن : ۲۲۴۱۶۱۰۹

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - ولنجک - نبش خیابان پانزدهم غربی - پ. ۴

 


نام : دکتر حمیدرضا رادان

تلفن : ۲۲۲۰۵۷۰۲

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - شریعتی - نرسیده به میدان قدس - خ. موسیوند - چهارراه اسدی - پ. ۲۶۳/۲ - ط. اول

 


نام : دکتر زهرا زاهدی

تلفن : ۲۶۱۰۸۱۳۷

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - پورابتهاج (دارآباد) - خ. افتخاری - خ. رجبی - ک. گلستان - پ. ۱۴

 


نام : دکتر مسعود صادقی

تلفن : ۲۲۲۰۰۳۲۹

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - م. اندرزگو (چیذر) - خ. هاشمی علیا - پ. ۴۳

 


نام : دکتر فرح صامعی

تلفن : ۲۲۴۶۳۸۷۳

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - جاده لشگرک - م. محلاتی - گلستان دوم - پ. ۵

 


نام : دکتر بابک عبادی

تلفن : ۲۲۴۰۸۵۹۰, ۲۲۱۷۶۷۷۴

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - فلاحی (زعفرانیه) - سه راه آصف - پ. ۴ - جنب داروخانه - ط. دوم

 


نام : دکتر اسفندیار متینی

تلفن : ۲۲۴۱۰۳۶۴

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی (زعفرانیه) - خ. کیهان - ک. شیراز - پ. ۸

 


نام : دکتر شاهرخ مجلسی

تلفن : ۲۲۶۱۲۰۸۳ الی ۴, ۲۲۰۰۶۸۲۳, ۲۲۰۰۶۹۲۸

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - شریعتی - بالاتر از پل صدر - نبش الهیه - ساختمان پزشکان پارسیان

 


نام : دکتر حسین ناجیان

تلفن : ۲۲۷۳۵۷۳۱

آدرس : - تهران - منطقه ۱ - م. تجریش - خ. فنا خسرو - پ. ۱۷

 
پزشكي 1: پزشک مغز و اعصاب
بازديد:8020 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر  آدی بیک


تلفن : 22718009  


آدرس : میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش

 


نام : دکتر  اسلامی نصب


تلفن : 22845385

 
آدرس : خیابان پاسداران – خیابان دشتستان پنجم – پلاک 12 – واحد 1

 


نام : دکتر  نصرالله اکبر


تلفن :  22549001 الی 2


آدرس : چهار راه پاسدارن – به طرف حسین آباد – اتوبان نیاوران – بیمارستان گلستان

 

تلفن :  22542094


آدرس : خیابان پاسدارن – جنب گلستان دوم – جنب پاساژ اکمیر – ساختمان 297 – طبقه سوم

 


نام : دکتر  محمد حسنی


تلفن :  22549001 الی 2


آدرس : چهار راه پاسدارن – به طرف حسین آباد – اتوبان نیاوران – بیمارستان گلستان

 


نام : دکتر  حیات غیبی


تلفن :  22842000


آدرس : خیابان پاسدارن – خیابان نگارستان 8 – شهید کشوری – خیابان فرخی یزدی – درمانگاه ضرابخانه

 


نام : دکتر  طاهری


تلفن :  22801821


آدرس : نیاوران – ابتدا خیابان کامرانیه شمالی – جنب کفش ملی – پلاک 100

 


نام : دکتر  قربانی


تلفن :  22718009


آدرس : میدان تجریش – بیمارستان شهدای تجریش

 
choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران