تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه22
بازديد:12972 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک المپیکآدرس  : تهران - منطقه ۲۲ - بلوار دهکده المپیک - خ. ورزش شرقی - نرسیده به شهرداری ناحیه ۱

 


نام مرکز : کلینیک حضرت قائم

تلفن : ۴۴۷۲۲۷۸۸

آدرس  : تهران - منطقه ۲۲ - بزرگراه همت - نرسیده به شهرک زیبادشت

 


نام مرکز : کلینیک خاتم الانبیا

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۲۲ - جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۴ - شهرک پیکان شهر - خ. ۲۰ متری اول

 


نام مرکز : کلینیک سایپا

تلفن : ۴۸۹۵۲۵۵۵

آدرس  : تهران - منطقه ۲۲ - جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۵ - شرکت سایپا

 


نام مرکز : کلینیک گلستان غرب – شبانه روزی

تلفن : ۴۴۷۰۲۹۰۴, ۴۴۷۰۲۹۱۴, ۴۴۷۲۰۲۳۴

آدرس  : تهران - منطقه ۲۲ - شهرک راه آهن - بلوار کاج - بنفشه سوم - پ. ۷۱

 


نام مرکز : کلینیک کیمیا – شبانه روزی

تلفن : ۴۴۷۱۴۱۱۵, ۴۴۷۱۵۹۱۵

آدرس  : تهران - منطقه ۲۲ - بلوار دهکده المپیک - روبروی بیمارستان روانپزشکی ایرانیان - پ. ۳۱

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه21
بازديد:19018 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک شهید صنیع خانی - سپاه

تلفن : ۴۴۵۱۵۰۴۰, ۴۴۵۱۵۰۷۰, ۴۴۵۱۵۰۶۰, ۴۴۵۱۵۰۸۰

آدرس  : تهران - منطقه ۲۱ - جاده مخصوص کرج - خ. عبیدی - جنب پادگان ۱۵ خرداد - درمانگاه صنیع خانی

 


نام مرکز : کلینیک قوامین - خیریه

تلفن : ۴۴۵۲۰۵۸۲ الی ۶

آدرس  : تهران - منطقه ۲۱ - تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار لاله - پ. ۲

 


نام مرکز : کلینیک کارخانه ارج

تلفن : ۴۴۵۰۳۴۱۲ الی ۴


آدرس  : تهران - منطقه ۲۱ - جاده مخصوص کرج - سه راه ارج

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه20
بازديد:11082 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک آستانه حضرت عبدالعظیم

تلفن : ۵۵۹۱۰۰۲۱ الی ۴

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - حرم حضرت عبدالعظیم

 


نام مرکز : کلینیک امام حسین

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - دیلمان جنوبی - خ. صاحب الزمانی

 


نام مرکز : کلینیک حضرت زهرا

تلفن : ۵۵۹۳۶۱۲۱

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - م. هادی ساعی - پ. ۱۵۰

 


نام مرکز : کلینیک شهرداری تهران – مرکز شماره20

تلفن : ۵۵۹۷۰۳۰۵, ۵۵۹۰۹۱۳۸, ۵۵۹۰۷۱۷۳, ۰۹۱۲۳۴۸۰۱۴۴

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - خ. رازی - م. معلم - جاده ورامین - جنب ساختمان شماره ۲ شهرداری

 


نام مرکز : کلینیک شفا

تلفن : ۵۵۹۰۵۸۷۴

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - جاده قم - جنب داروخانه دکتر حجازی

 


نام مرکز : کلینیک شهید سلیمانی – تامین اجتماعی

تلفن : ۵۵۹۰۰۰۱۱ الی ۳

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - فداییان اسلام - بعد از بلوار امام حسین - نرسیده به سه راه ورامین

 


نام مرکز : کلینیک شهید ابوذری

تلفن : ۵۵۹۰۲۴۵۰, ۵۵۹۰۵۰۰۳, ۵۵۹۰۲۰۸۵, ۵۵۹۰۲۰۸۳

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - خ. قم - جنب سازمان تبلیغات اسلامی

 


نام مرکز : کلینیک شهدای بستان - خیریه

تلفن : ۳۳۷۴۱۷۷۰

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - دولت آباد - خ. غیوری - پ. ۵۶

 


نام مرکز : کلینیک شهید عبایسی

 

تلفن : ۵۵۲۰۳۴۸۴

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - باقرشهر - خ. طالقانی

 


نام مرکز : کلینیک شهر ری


تلفن : ۵۵۹۰۲۶۰۸, ۵۵۹۰۲۳۰۸

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - خ. زکریای رازی - پ. ۶

 


نام مرکز : کلینیک فداییان اسلام

 

تلفن : ۳۳۷۴۰۰۴۶, ۳۳۷۴۳۰۶۶

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - فداییان اسلام - جنب کارخانه چیت سازی ممتاز

 


نام مرکز : کلینیک نبوی

 

تلفن : ۳۳۷۵۸۴۳۵, ۳۳۳۹۵۹۹۹

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - خ. امام حسین - نبش خیابان گلستان - مجتمع درمانی نبوی

 


نام مرکز : کلینیک ولیعصر


تلفن : ۵۵۹۳۳۴۸۱ الی ۴

آدرس  : تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - م. نماز - جنب مسجد جامع ارشاد

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه19
بازديد:9952 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک المهدی (عج)

تلفن : ۵۵۰۰۵۷۱۱, ۵۵۰۰۳۳۶۶

آدرس  : تهران - منطقه ۱۹ - خانی آباد نو - روبروی شهرداری منطقه ۱۹

 


نام مرکز : کلینیک خانی آباد نو

تلفن : ۵۵۰۳۳۶۵۱, ۵۵۰۰۵۸۸۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۹ - خانی آباد نو - م. بوعلی سینا

 


نام مرکز : کلینیک سینوهه

تلفن : ۵۵۰۰۱۲۷۹, ۵۵۰۲۶۸۸۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱۹ - خانی آباد نو - خ. میعاد

 


نام مرکز : کلینیک شهرداری تهران – مرکز شماره19

تلفن : ۵۵۰۲۲۴۰۰, ۵۵۰۲۱۲۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۹ - خانی آباد نو - خ. لطیفی - خ. میثاق - نبش کوچه شانزدهم - پ. ۱۹

 


نام مرکز : کلینیک صاحب الزمان

تلفن : ۵۵۰۳۳۸۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۹ - شهرک صالح آباد - خ. آرایشی - جنب مسجد صاحب الزمان

 


نام مرکز : کلینیک کاوه

تلفن : ۵۵۸۳۴۶۰۴, ۵۵۸۳۲۶۲۶

آدرس  : تهران - منطقه ۱۹ - بزرگراه سعیدی (ساوه) - کیلومتر ۴ - پ. ۱۳۶

 


نام مرکز : کلینیک مطهری – شبانه روزی

تلفن : ۵۵۸۳۳۹۱۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱۹ - عبدل آباد - شهرک شکوفه - خ. رحمان - پ. ۲۲

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه18
بازديد:11960 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک امیر کبیر

تلفن ۶۶۶۵۴۳۴۳:

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - یافت آباد غربی - بلوار معلم - نبش کوچه کهن - پ. ۱۰

 


نام مرکز : کلینیک امام رضا – شبانه روزی

تلفن : ۶۶۸۰۹۳۵۴, ۶۶۷۹۲۴۲۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - شادآباد - خ. ۱۷ شهریور - جنب مسجد ابوالفضل - کلینیک تخصصی امام رضا

 


نام مرکز : کلینیک بهبودیان – شبانه روزی

تلفن : ۶۶۲۳۷۰۵۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - شهرک ولی عصر - خ. بهرامی - خ. مسلمی - پ. ۲۰

 


نام مرکز : کلینیک حضرت علی اصغر

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - جاده قدیم کرج - بلوار خلیج - نبش خیابان نظامی نژاد

 


نام مرکز : کلینیک شاد آباد

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - شادآباد - خ. ۱۷ شهریور - نرسیده به خیابان فرجی

 


نام مرکز : کلینیک شهید مفتح – تامین اجتماعی

تلفن : ۵۵۲۴۸۰۴۵ الی ۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر ۱۰ - روبروی پاسگاه گل صحرا

 


نام مرکز : کلینیک شهید فیاض بخش – تامین اجتماعی

تلفن : ۶۶۲۵۰۶۴۵ الی ۵۰, ۶۶۲۵۰۳۰۵, ۶۶۲۶۰۲۴۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - جاده قدیم کرج - کیلومتر ۷ - خ. خلیج - جنب کارخانه ویتانا

 


نام مرکز : کلینیک شکوفه – شبانه روزی

تلفن : ۶۶۲۱۱۴۸۵ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - شهرک ولی عصر - م. زاهدی - پاساژ وحدت - ط. دوم - پ. ۱۹ و ۲۰

 


نام مرکز : کلینیک دکتر غیاثی

تلفن : ۶۶۲۴۲۷۱۰ الی ۶, ۶۶۲۲۵۰۸۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - شهرک ولی عصر - خ. سپیده شمالی - نبش خیابان بنایی

 


نام مرکز : کلینیک فرمانفرماییان

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - یافت آباد غربی - خ. میرهاشمی - نبش خیابان ظفرقندی

 


نام مرکز : کلینیک هفده شهریور

تلفن : ۶۶۸۰۹۳۱۴ الی ۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱۸ - شادآباد - خ. ۱۷ شهریور - بین ۱۵ متری اول و دوم - پ. ۴۱

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه17
بازديد:9947 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک آراز

تلفن : ۵۵۷۰۴۴۱۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - امین الملک (امامزاده حسن) - خ. محمودزاده - پ. ۲۶

 


نام مرکز : کلینیک امام زاده حسن - خیریه

تلفن : ۵۵۷۳۸۸۸۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - امین الملک (امامزاده حسن) - ک. حیدری

 


نام مرکز : کلینیک ابوذر

تلفن : ۵۵۷۰۷۲۲۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - م. ابوذر (فلاح) - جنب کانون ورزشی

 


نام مرکز : کلینیک بهاران

تلفن : ۵۵۷۷۵۵۳۳, ۵۵۷۴۵۸۶۹ الی ۷۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - ابوذر (فلاح) - خ. سجاد جنوبی - م. بهاران - پ. ۱۷

 


نام مرکز : کلینیک خاندان حکیم – تامین اجتماعی

تلفن : ۵۵۷۲۲۵۲۵, ۵۵۷۰۷۹۲۳, ۵۵۷۰۸۲۸۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - امین الملک (امامزاده حسن) - پایین تر از داروخانه ایثار

 


نام مرکز : کلینیک خزانه

تلفن : ۵۵۷۲۰۹۵۴ الی ۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - قزوین - دوراهی قپان - خ. عبید زاکانی - ک. درختی - مجتمع آموزشی خزانه

 


نام مرکز : کلینیک دارالشفا امام زمان

تلفن : ۵۵۶۶۴۰۰۰, ۵۵۶۶۱۲۸۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - قلعه مرغی - جنب پارک معلم

 


نام مرکز : کلینیک دکتر فرزاد سماواتی

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - خ. تقی زاده

 


نام مرکز : کلینیک سیدالشهدا

تلفن : ۵۵۷۳۹۰۹۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - ابوذر (فلاح) - خ. سجاد جنوبی - خ. زاهد - پاساژ مظفری - پ. ۲/۱

 


نام مرکز : کلینیک شهرداری تهران – مرکز شماره17

تلفن : ۵۵۷۱۱۲۱۳, ۵۵۷۱۸۸۸۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱۷ - ابوذر (فلاح) - خ. فیروزی - جنب پارک شهدای گمنام

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه16
بازديد:8748 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک آیت الله کاشانی – تامین اجتماعی

تلفن : ۵۵۰۶۱۱۳۳ الی ۵, ۵۵۰۴۷۷۳۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - خزانه بخارایی - فلکه دوم

 


نام مرکز : کلینیک دکتر اطمینان

تلفن : ۵۵۰۶۰۸۵۴, ۵۵۰۶۶۴۸۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - نازی آباد - خ. رجایی - ایستگاه بانک - پ. ۲۵۹

 


نام مرکز : کلینیک اتکا

تلفن : ۵۵۰۰۳۸۰۱, ۵۵۰۱۵۸۴۷, ۵۵۰۲۴۷۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - رجایی - سه راه نان ماشینی

 


نام مرکز : کلینیک بوعلی

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - خزانه بخارایی - م. ابریشم - نبش خیابان پنجم غربی

 


نام مرکز : کلینیک بدر

تلفن : ۵۵۰۱۱۷۲۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - یاخچی آباد - خ. بهمنیار - خ. گودرزی - ک. روشن

 


نام مرکز : کلینیک تختی

تلفن : ۵۵۱۲۴۰۴۰, ۵۵۱۲۴۰۷۳, ۵۵۱۲۴۰۲۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - شوش - نبش خیابان رجایی

 


نام مرکز : کلینیک شفا بخش

تلفن : ۵۵۰۶۱۷۵۵, ۵۵۳۳۳۲۲۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - خزانه بخارایی - فلکه اول

 


نام مرکز : کلینیک قائم


تلفن : موجود نیست


آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - جوادیه - خ. زارعی

 


نام مرکز : کلینیک کسری


تلفن : ۵۵۳۵۴۳۷۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - نازی آباد - خ. مداین - نبش کوچه کاشی پور

 


نام مرکز : کلینیک هاشم


تلفن : ۵۵۶۶۴۴۹۸, ۵۵۶۵۰۶۱۶, ۵۵۶۶۲۰۷۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - جوادیه - روبروی مسجد فردانش - پاساژ ولی عصر

 


نام مرکز : کلینیک آبان – تامین اجتماعی


تلفن : ۵۵۰۶۱۱۲۳ الی ۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱۶ - نازی آباد - خ. رجایی - پ. ۵۰۲

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه15
بازديد:13378 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک افسریه

تلفن : ۳۳۱۴۱۹۹۳, ۳۳۱۵۷۲۷۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری دوم - نبش خیابان ۲۹

 


نام مرکز : کلینیک امین – شبانه روزی

تلفن : ۳۳۸۸۳۵۳۱ الی ۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - شهرک کیان شهر - خ. ابراهیمی - روبروی اداره راهنمایی و رانندگی

 


نام مرکز : کلینیک امام سجاد - خیریه

تلفن : ۳۳۸۶۰۰۹۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - جاده خاوران - خ. امام خمینی - درمانگاه خیریه امام سجاد

 


نام مرکز : کلینیک امام علی

تلفن : ۳۳۷۰۲۸۷۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - خ. خواجه کرمانی (انورزاده) - پ. ۱۲۱

 


نام مرکز : کلینیک امام رضا

تلفن : ۳۳۷۲۶۳۵۰, ۳۳۷۱۴۷۴۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - خ. نفیس - جنب مسجد امام رضا

 


نام مرکز : کلینیک بعثت – شبانه روزی

تلفن : ۳۳۸۹۷۰۱۰, ۳۳۸۹۸۱۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - شهرک کیان شهر - شهرک مطهری - خ. هاشمی

 


نام مرکز : کلینیک بدر

تلفن : ۳۳۸۸۷۲۷۴ الی ۷, ۳۳۸۸۰۱۱۸, ۳۳۸۸۹۸۰۷, ۳۳۸۸۳۰۳۴, ۳۳۸۸۳۰۱۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - شهرک کیان شهر - شهرک مطهری - خ. هادی زاده

 


نام مرکز : کلینیک پامچال

تلفن : ۳۳۸۶۴۸۹۴, ۳۳۴۸۴۰۷۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - شهرک مشیریه - خ. ۳۰ متری صالحی - نبش فروردین شرقی

 


نام مرکز : کلینیک تخصصی درد

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - نرسیده به قصر فیروزه

 


نام مرکز : کلینیک جوادالائمه - خیریه

تلفن : ۳۳۱۵۲۲۳۳, ۳۳۱۴۲۲۶۶, ۳۳۸۳۷۴۴۴, ۳۳۸۳۷۴۴۰ الی ۱, ۳۳۸۲۱۴۴۰, ۳۳۸۰۸۸۸۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - خ. دهم - درمانگاه جوادالائمه

 


نام مرکز : کلینیک حضرت فاطمه الزهرا

تلفن : ۳۳۱۴۴۲۲۶, ۳۳۸۰۰۴۸۰, ۳۳۱۵۷۸۷۸, ۳۳۸۲۰۴۰۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - بلوار ابوذر - پل پنجم - مجتمع پزشکی الزهرا

 


نام مرکز : کلینیک حضرت زینب

تلفن : ۳۳۳۸۴۳۳۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - دولت آباد - فلکه اول - خ. دهخدا - روبروی ناحیه ۲ شهرداری شهر ری

 


نام مرکز : کلینیک خاوران

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - خ. کاشی

 


نام مرکز : کلینیک دارالتوحید

تلفن : ۳۳۷۵۴۸۲۵ الی ۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - دولت آباد - بلوار قدس - درمانگاه دارالتوحید

 


نام مرکز : کلینیک رازی – شبانه روزی

تلفن : ۳۳۸۶۲۳۹۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - شهرک مسعودیه - خ. ۲۰ متری خراسانی

 


نام مرکز : کلینیک شهدای گمنام - خیریه

تلفن : ۳۳۷۰۸۰۷۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - خ. اعظم نظامی - درمانگاه شهدای گمنام

 


نام مرکز : کلینیک فرهنگیان منطقه15

تلفن : ۳۳۱۴۳۸۴۴, ۳۳۸۱۶۵۳۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - نبش خیابان هفدهم - درمانگاه فرهنگیان منطقه ۱۵

 


نام مرکز : کلینیک مسعودیه

تلفن : ۳۳۸۶۸۱۹۹

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - جنب پارک نیکو

 


نام مرکز : کلینیک مشیریه

تلفن : ۳۳۴۸۶۶۹۰ الی ۱, ۳۳۴۶۰۷۴۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱۵ - شهرک مشیریه - ۳۰ متری صالحی - ک. چهارم شرقی

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه14
بازديد:13216 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک حضرت قاسم ابن الحسن

تلفن : ۳۳۱۷۷۱۲۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - بزرگراه محلاتی - م. محلاتی - خ. صالحی - خ. عبدالمحمدی - حسینیه قاسم بن الحسن

 


نام مرکز : کلینیک دارالشفا حضرت زینب

تلفن 33384331 :  

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - بلوار ابوذر - بعد از پل دوم - ک. پنجم شرقی - پ. ۳ - ط. زیرزمین

 


نام مرکز : کلینیک دارالشفا امام حسن مجتبی - خیریه

تلفن : ۳۳۳۴۴۹۹۹, ۳۳۷۹۶۵۶۶, ۳۳۷۸۵۶۳۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - پیروزی - خ. شکوفه - خ. نورصالحی

 


نام مرکز : کلینیک تامین اجتماعی شماره19

تلفن : ۳۳۷۲۶۶۸۸, ۳۳۷۳۱۲۳۸

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - م. خراسان - خ. شهیدعجب گل - پ. ۹

 


نام مرکز : کلینیک شهید بهشتی - خیریه

تلفن : ۳۳۱۹۶۲۷۲

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - نبرد - خ. قیام - جنب مسجد بهشتی

 


نام مرکز : کلینیک شفا

تلفن : ۳۳۸۰۲۸۴۵, ۳۳۸۰۱۷۸۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - افسریه - خ. زمزم - نبش خیابان علامه امینی

 


نام مرکز : کلینیک شرق تهران

تلفن : ۳۳۱۷۱۰۷۱, ۳۳۱۶۶۴۶۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - پیروزی - خ. ۱۰ فروردین - نبش خیابان شیوا - پ. ۲۲۵

 


نام مرکز : کلینیک قاسم ابن الحسن

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - بزرگراه محلاتی - م. محلاتی - نبش خیابان عبدالمحمدی

 


نام مرکز : کلینیک لادن

تلفن : ۷۷۴۷۶۸۹۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - پیروزی - خ. پرستار - خ. لادن - پ. ۴

 


نام مرکز : کلینیک مهر

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - پیروزی - خ. پرستار - م. ۱۳ آبان

 


نام مرکز : کلینیک مرکزی آهنگ

تلفن : ۳۳۶۹۸۹۰۰ الی ۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - بزرگراه ده حقی (آهنگ) - نرسیده به دانشگاه آزاد تهران جنوب - پ. ۳۵۲

 


نام مرکز : کلینیک مکتب الزهرا

تلفن : ۳۳۱۷۳۴۳۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - سرآسیاب دولاب - م. بهبهانی - ک. شهیدکندی - چهارراه حاجی قربانی

 

تلفن : ۳۳۱۰۰۲۴۳ الی ۸, ۳۳۱۶۸۶۱۶

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - م. سرآسیاب دولاب - خ. آهنگر - چهارراه حاجی قربان

 


نام مرکز : کلینیک ولیعصر - خیریه

تلفن : ۳۳۰۳۹۴۵۵, ۳۳۰۳۹۴۶۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - بزرگراه محلاتی - نرسیده به خیابان ۱۷ شهریور - خ. مخبر

 

تلفن : ۳۳۱۷۴۸۷۳, ۳۳۱۷۱۳۸۴

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - نبرد - نرسیده به خیابان پیروزی - پ. ۴۲۸

 


نام مرکز : کلینیک هفده شهریور

تلفن : ۳۳۳۴۵۴۵۴, ۳۳۳۴۱۰۱۱, ۳۳۳۴۸۴۴۵

آدرس  : تهران - منطقه ۱۴ - پیروزی - م. بروجردی - خ. اندرزگو

 
درمانگاه: درمانگاه و کلینیک منطقه13
بازديد:9594 بار
شنبه، 7 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام مرکز : کلینیک پاستور

تلفن : ۷۷۸۱۰۶۶۷

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - دماوند - بعد از خیابان اشراقی - ایستگاه منصورآباد

 


نام مرکز : کلینیک حضرت ابوالفضل

تلفن : ۷۷۴۲۵۵۶۱ الی ۲, ۷۷۴۸۱۱۰۰ الی ۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - نیروی هوایی - نبش کوچه ۶/۳۹

 


نام مرکز : کلینیک شهردای تهران – مرکز شماره13

تلفن : ۷۷۴۳۹۹۳۳, ۷۷۴۳۹۹۴۴, ۷۷۴۷۶۲۶۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - دماوند - نرسیده به ۳۰ متری نارمک - ک. حاتمی

 


نام مرکز : کلینیک شهید کلامی

تلفن : ۷۷۹۱۵۱۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - تهران نو - بین خیابان ۳۰ متری نارمک و نیروی هوایی - خ. طاهری

 


نام مرکز : کلینیک صفا

تلفن : ۳۳۳۴۷۴۱۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - پیروزی - خ. مهام - خ. صفا - پ. ۱۷۲

 


نام مرکز : کلینیک فجر

تلفن : ۷۷۴۳۰۳۳۳ الی ۶

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - دماوند - خ. خاقانی - نرسیده به میدان آشتیانی - پ. ۵۵

 


نام مرکز : کلینیک فرهنگیان منطقه13 – آموزش و پرورش

تلفن : ۷۷۴۶۳۳۰۳

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - تهران نو - ضلع جنوبی میدان امامت - روبروی داروخانه فرح

 


نام مرکز : کلینیک قائم

تلفن : موجود نیست

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - نیروی هوایی - خ. پنجم - خ. ۲۱/۴

 


نام مرکز : کلینیک مرکزی تهرانپارس

تلفن : ۷۷۴۱۰۹۶۵, ۷۷۴۱۲۷۹۱

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - دماوند - بعد از خیابان آیت - نبش خیابان ابوریحان

 


نام مرکز : کلینیک هفده شهریور

تلفن : ۷۷۸۱۰۸۷۸, ۷۷۸۱۰۸۴۰, ۷۷۸۳۲۵۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۱۳ - تهران نو - ایستگاه پل - نیروی هوایی - ک. جلیل خوب

 
choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· خواص و فواید فوق العاده آلوی خشک
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران