تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
مقاله: چه کودکانی بیشتر در معرض افسردگی هستند؟
بازديد:3517 بار
پنجشنبه، 13 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
چه کودکانی بیشتر در معرض افسردگی هستند؟


پزشک آدرس : بچه‌هایی که کلا دید منفی نسبت به پیرامون خود دارند، مدام نق می‌زنند و به آینده بدبین هستند، بیشتر در معرض این هستند که با کوچک‌ترین استرسی در زندگی دچار افسردگی شوند.

چه کودکانی بیشتر در معرض افسردگی هستند؟

هنگامی‌که از افسردگی صحبت می‌شود باید دانست که این موضوع به بزرگسالان اختصاص ندارد. در حدود پنج درصد کودکان و نوجوانان در جامعه از افسردگی رنج می‌برند. زنانی که می‌خواهند مادر شوند، همواره باید از نظر سلامت جسمی‌و روانی بررسی شوند؛ به خصوص از نظر افسردگی، چون افسردگی مادر موجب افسردگی کودک می‌شود. ابتلای مادر به برخی بیماری‌های دیگر روان‌پزشکی مثل سوء‌مصرف مواد و پرخاشگری نیز در افسردگی کودکان دخیل است.مقاله: به دنبال همسر اینترنتی
بازديد:3971 بار
پنجشنبه، 13 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
به دنبال همسر اینترنتی


پزشک آدرس : اگر به اینترنت به عنوان یک ابزار آشنایی نگاه کنیم، درست مثل محیط دانشگاه یا محل کار و مهمانی خانوادگی، آن وقت می توانیم به این نتیجه برسیم که اینترنت هم می تواند بهانه آشنایی دو نفر باشند. دو نفر که اگر آشنایی شان را به دنیای واقعی بکشانند، ممکن است تصمیم بگیرند تا پایان عمر زیر یک سقف زندگی کنند!

به دنبال همسر اینترنتی

وقتی شبکه ارتباطی و اطلاعاتی ما به گستردگی جهان می شود، عمق شناسایی ما متناسب با این گستردگی، زیاد نمی شود. آن وقت است که با یک سوال جدی مواجه می شویم: چگونه می توانیم در این پهنه گسترده به شناسایی عمیق کاربران اینترنت و لایه های پنهان شخصیت آنها دسترسی پیدا کنیم؟! چگونه اسیر سطحی نگری و ساده لوحی نشویم؟! خلاصه اینکه در میان این همه افراد که فقط چند خطی از آنها می خوانیم یا چند کلمه ای را می شنویم آدم مورد اعتمادی را پیدا کنیم؟مقاله: خطر جدی برای 8000 زن و دختر ایرانی
بازديد:3308 بار
چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
خطر جدی برای 8000 زن و دختر ایرانی


  پزشک آدرس : زنانی که با جراحی پلاستیک، در سینه‌شان «پروتز» گذاشته‌اند به مراکز پزشکی مراجعه کنند
به گزارش ایران متخصصان جهانی اعلام خطر كرده‌اند؛ سیلیكون به كار رفته در پروتز سینه این زنان از موادی صنعتی و سمی تهیه شده كه سرطان‌‌زاست و تاكنون باعث بیماری صدها تن از زنان شده و چند نفر نیز جان سپرده‌اند.

خطر جدی برای 8000 زن و دختر ایرانی

این اعلام خطر و هشدار جهانی پس از آن انتشار یافت كه مقامات قضایی فرانسه «ژان کلود ماس» هفتاد و چند ساله‌؛ مدیر عامل یك شركت تولید‌كننده سیلیكون مخصوص پروتز سینه زنان و یكی از همدستانش را به اتهام كلاهبرداری و قتل نفس بازداشت كردند و افشا شد كه سیلیكون‌های تولیدی این شركت غیراستاندارد و سرطان‌زا بوده و علاوه بر بیماری در زنان باعث مرگ و میر چند تن ازآنان شده است.مقاله: 7 ورزش برای درد زانو
بازديد:3928 بار
چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
7 ورزش برای درد زانو


پزشک آدرس : غالبا زانودرد در اثر استفاده بیش از حد، کم تحرکی، گرم و سرد نکردن بدن موقع ورزش و یا کشش نامناسب بدن عارض می‌شود.

در این مطلب 7 ورزش برای بهبود درد زانو را برای شما بیان می کنیم.1- کشش زردپی طرفین حفره پشت زانو

بدن خود را با 5 دقیقه راه رفتن گرم کنید.

سپس، بدن خود را بکشید.

به پشت دراز بکشید.

یک ملحفه را به دور پای راست بیندازید.

از این ملحفه کمک ببرید و با استفاده از آن، پای خود را بکشید.

مدت 20 ثانیه به همین حالت بمانید.

دوباره تکرار کنید و بعد پای خود را عوض کنیدمقاله: چگونه با فرزند خود ارتباط برقرار کنیم؟
بازديد:3470 بار
چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
چگونه با فرزند خود ارتباط برقرار کنیم؟


  پزشک آدرس : باز نگه داشتن پل ارتباطی میان كودكان و والدین فوق العاده مهم است. ما از كودكانمان می خواهیم تا افكار و احساساتشان را با ما در میان بگذارند، تا بتوانیم آن ها را درك كنیم و در بحران های زندگی به یاری آنها برخیزیم. به گزارش سلامت نیوز به نقل از کیهان انتظار داریم به جای آنكه واكنش منفی نشان دهند احساسات خود را به طور مناسبی بیان كنند، به حرف ما گوش كنند وكاری را كه از آنها می خواهیم انجام دهند.

چگونه با فرزند خود ارتباط برقرار کنیم؟

بچه ها به طور غریزی نمی دانند كه چطور باید افكار و احساساتشان را بیان كنند. همچنین به طور خودكار آماده گوش دادن به دستورات و پیروی از آنها نیستند و برای انجام این مسئولیت ها باید آموزش ببینند. والدین در اغلب موارد مجبورند روش های ارتباطی خود را بهبود ببخشند. در این باره به نكات زیر توجه كنید:مقاله: خاکسپاری یک دلواپسی
بازديد:3536 بار
چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
خاکسپاری یک دلواپسی


پزشک آدرس : حتما می‌دانید که اضطراب و نگرانی اجتماعی در مقایسه با خجالت کشیدن و کمرو بودن، پیچیده‌تر است زیرا هر کس به نوبه‌خود در بعضی از مواقع یا در مقابل دیگران احساس خجالت می‌کند اما اضطراب و دلواپسی اجتماعی کلا مقوله‌ای متفاوت از آن است و اندازه و شدت این دو مقوله نیز می‌تواند...

خاکسپاری یک دلواپسی

این نوشتار بر آن است که برخی نکات موثر و مفید را برای انجام بعضی تمرین‌ها در جهت کمک به افرادی که از نگرانی‌ها و دلواپسی‌های اجتماعی رنج می‌برند، بیان کند.مقاله: تأثیر روی در درمان سرماخوردگی
بازديد:3290 بار
چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
تأثیر روی در درمان سرماخوردگی


پزشک آدرس : مصرف دز بالای «روی»، دوره‌ی سرماخوردگی را کاهش می‌دهد و درمان آن را تسریع می‌بخشد.

تأثیر روی در درمان سرماخوردگی

مصرف دز بالای «روی»، دوره‌ی سرماخوردگی را کاهش می‌دهد و درمان آن را تسریع می‌بخشد. این گفته نتیجه‌ی پژوهشی است که در The Open Respiratory Medicine Journal  به چاپ رسیده است.اخبار: خدا نکند گذرت به بیمارستان بخورد!
بازديد:3362 بار
چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
خدا نکند گذرت به بیمارستان بخورد!


پزشک آدرس : به راستی چرا باید بیمارستان های دولتی با چنان ازدحامی مواجه باشند که توان خدمات دهی به بیماران بخصوص بیماران ناتوان به لحاظ اقتصادی را نداشته باشند؟ چرا درچنین شرایطی دریافت هزینه های سنگین بیش از نجات جان انسان هااهمیت دارد؟ اینها و دهها پرسش دیگر از جمله چراهایی است که مسئولان ذیربط باید به آنها پاسخ دهند.
می گویند خدا نکند گذرت به بیمارستان بخورد، آدم سالم هم مریض می شود، وقتی اورژانس بیمارستان "ع" که مثلاً یک بیمارستان لوکس بالای شهری است، پزشک متخصص ندارد و ۱۰ برابر یک درمانگاه خصوصی هزینه می گیرد وای به حال بیمارستانهای فرسوده قدیمی دولتی.

خدا نکند گذرت به بیمارستان بخورد!

مشکلات بخش سلامت به خصوص در بیمارستانها، یکی دو تا نیست، خصوصی و دولتی هم نمی شناسد. تعرفه های بالا، پوشش ندادن بیمه، بی توجهی و بی حرمتی به بیماران، تشخیص های اشتباه و نارضایتی مردم از پزشکان عمومی، خواباندن بیمار کنار راهرو، برخورد بد مسئولان بیمارستان با بیماران و همراهانشان، پذیرش نکردن بیمار اورژانسی اگر پول نداشته باشد و هزار و یک مشکل دیگر.

مقاله: ۱۲ قدم برای مدیریت وزن
بازديد:3271 بار
چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
۱۲ قدم برای مدیریت وزن


پزشک آدرس : شرایطی را در نظر بگیرید که با زحمت بسیار مقداری از وزن خود را کم کرده اید و حس خوشایندی از این وضعیت دارید. مسلما در این شرایط برگشتن این وزن به حالت قبل اصلا برایتان قابل قبول و خوشایند نخواهد بود. کاهش وزن به تنهایی کافی نیست و نگهداری این وزن و آگاهی از روش های آن مسئله ای مهم تر است. در ادامه به شش روش برای کنترل و نگهداری وزن، که متخصصان رژیم های غذایی توصیه کرده اند و افراد موفق در این زمینه به کار گرفته اند، اشاره می کنیم.

۱۲ قدم برای مدیریت وزن

۱- بدن عضلانی تری داشته باشید.
هرچه بدن شما عضلانی تر باشد، سوخت و ساز یا متابولیسم آن بالاتر است. تحقیقات نشان می دهند، ماهیچه ها متابولیسم بالاتری نسبت به چربی ها دارند. بنابراین طبق یک برنامه ورزشی منظم، عضلات بدن خود را تقویت کنید.مقاله: اسفناج ماده اي مفید براي عضلات
بازديد:4653 بار
چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390
نظر دهيد!
کتابخانه همراه
 • راهنمای سایت
 • مسنجر
 • -->

  اسفناج، استروئيد طبيعي و پتاسيم، ماده اي مؤثر براي قدرتمند ساختن عضلات

  آيا کارتون ملوان زبل را به ياد داريد. ملوان زبل اسفناج مي خورد و پس از خوردن آن بلافاصله بازوهايش باد کرده و به يک قهرمان اسطوره اي مبدل مي شد. آيا واقعاً اين کارتون يک داستان ساختگي است و يا واقعاً خوردن اسفناج با رشد عضلات ارتباط دارد؟
  دانشمندان ثابت کرده اند که اسفناج واقعاً داراي خواص استروئيدي است. شايد به همين خاطر است که متخصصان، افزودن سبزيجات سبز رنگ به رژيم غذايي روزانه بدنسازها را اينقدر توصيه مي کنند.


  اسفناج، استروئيد طبيعي و پتاسيم، ماده اي مؤثر براي قدرتمند ساختن عضلات

  چرا اسفناج اين قدر براي سلامتي مفيد است؟
   

  * اسفناج به دليل ويتامين هاي موجود در آن غني است.
  * اسفناج با بيماريهاي چشم مبارزه مي کند.
  * اسفناج داراي خواص سم زدايي است.
  * اسفناج بيماريهاي لثه را درمان مي کند.
  * خوردن اسفناج به درمان کم خوني کمک مي کند.
  * خوردن اسفناج در مقابله با ابتلاء به سرطان بسيار مؤثر است.
  * مصرف مداوم اسفناج با کاستن از ريسک ابتلاء به بيماريهاي دستگاه تنفسي مرتبط است. در ارتباط با خواص اسفناج مي توان چندين خط ديگر به اين فهرست افزود. ولي براي آگاه ساختن ارزش اين ماده غذايي به همين چند سطر بسنده مي کنيم.  choose your language
  آمار کاربران
  آخرين مقالات
  · گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
  · استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
  · عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
  · سیگار لایت، دروغی بیش نیست
  · ارتباط پوست با مشکلات روح
  · فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
  · چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
  · آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
  · جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
  · چگونه میتوان خوب خوابید
  · وزن ایده آل
  · چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
  · مصرف زرشک براي کبد مفيد است
  · راه مقابله با شوره سر
  · نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
  · علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
  · رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
  · روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
  · غذاهای خوش اخلاق کننده
  · طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
  · نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
  · 5 غذاي ضروري براي آقايان
  · کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
  · 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
  · زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
  · افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
  · سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
  · مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
  · بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
  · خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
  · مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
  · فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
  · فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
  · فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
  · فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
  · لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
  · خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
  · خواص گیلاس - پزشک آدرس
  · خواص گلابى - پزشک آدرس
  · خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
  · میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
  · خواص گرمک - پزشک آدرس
  · خواص انواع آلو - پزشک آدرس
  · خواص هلو - پزشک آدرس
  · خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
  · خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
  · خواص خرما - پزشک آدرس
  · خواص توت سفید - پزشک آدرس
  · فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
  · خواص زردآلو - پزشک آدرس
  · خواص عناب - پزشک آدرس
  · خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
  · خواص خیار - پزشک آدرس
  · زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
  · ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
  · خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
  · خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
  · خواص شاه توت - پزشک آدرس
  · کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
  · خواص پونه ها - پزشک آدرس
  · فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
  · گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
  · خواص بهدانه - پزشک آدرس
  · میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
  · خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
  · خواص کدو - پزشک آدرس
  · مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
  · خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
  · مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
  · داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
  · اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
  · مضرات چای کیسه ای یا نپتون
  · چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
  · حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
  · استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
  · علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
  · بهبود روحیه با تماشای گل ها
  · روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
  · ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
  · بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
  · این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
  · صبحانه و یادگیری
  · چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
  · داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
  · چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
  · در رختخواب مطالعه نکنید
  · احساس پسرانه
  · با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
  · نکاتی درباره ی تپش قلب
  · ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
  · با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
  · استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
  · خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
  · قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
  · بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
  · ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
  · چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
  · بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
  · بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
  · اول بخوانید بعد ازدواج کنید
  · چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
  · چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
  · راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
  · برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
  · نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
  · روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
  · با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
  · مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
  · به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
  · خود را به روغن عادت ندهی
  · ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
  · راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
  · چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
  · چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
  · پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
  · ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
  · خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
  · مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
  · مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
  · اگر با خانواده همسر مشکل دارید
  · آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
  · پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
  · پنج روش عاشق کردن دیگران
  · با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
  · محرمانه در خصوص دختران
  · آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
  · آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
  · تکنیک های شناخت افراد دورو
  · چای را با آب لیمو بنوشید
  · اصول مذاکره با افراد عصبانی!
  · شما خوشبختید زیرا...
  · اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
  · مقالات مفید - قسمت چهارم
  · مقالات مفید - قسمت پنجم
  · خواص و فواید فوق العاده آلوی خشک
  · لیست تمام پزشکان عمومی تهران
  · متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
  · دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران