تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
پزشکی 5: پزشک عمومی


نام : دکتر اسلامی

تلفن : ۴۴۶۵۴۱۱۹, ۴۴۶۶۴۱۶۱

آدرس : تهران - منطقه ۵ - شهرک اکباتان - فاز ۱ - سوپر ۸ - درمانگاه شبانه روزی اکباتان

 


نام : دکتر بهروز ابراهیمی

تلفن : ۴۴۴۰۸۸۶۷

آدرس : تهران - منطقه ۵ - م. پونک - خ. میرزابابایی - خ. پارک - پ. ۲۷ - درمانگاه شبانه روزی پونک

 


نام : دکتر هادی تیموری

تلفن : ۴۴۴۱۰۸۰۷


آدرس : تهران - منطقه ۵ - م. پونک - روبروی شهروند - جنب داروخانه مکملان

 


نام : دکتر سیدمحمدعلی حافظی

تلفن : ۴۴۴۲۴۶۵۷

آدرس : تهران - منطقه ۵ - جنت آباد - نرسیده به همت - نبش خیابان پارک - ساختمان پزشکان - ط. اول

 


نام : دکتر حبیبیان

تلفن : ۴۴۶۵۴۱۱۹, ۴۴۶۶۴۱۶۱

آدرس : تهران - منطقه ۵ - شهرک اکباتان - فاز ۱ - سوپر ۸ - درمانگاه شبانه روزی اکباتان

 


نام : دکتر داداشی

تلفن : ۴۴۶۵۴۱۱۹, ۴۴۶۶۴۱۶۱

آدرس : تهران - منطقه ۵ - شهرک اکباتان - فاز ۱ - سوپر ۸ - درمانگاه شبانه روزی اکباتان

 


نام : دکتر رمضانی

تلفن : ۴۴۰۹۴۳۵۳

آدرس : تهران - منطقه ۵ - بزرگراه کاشانی - جنب داروخانه شبانه روزی بیدار - ط. زیرزمین

 

 


نام : دکتر پرویز رضایی

تلفن : ۴۴۶۶۷۲۷۱

آدرس : تهران - منطقه ۵ - شهرک اکباتان - روبروی مخابرات - ساختمان برج سبز - ط. دوم - پ. ۱۰

 


نام : دکتر زند

تلفن : ۴۴۰۴۸۵۱۷

آدرس : تهران - منطقه ۵ - بزرگراه کاشانی - بین خیابان عقیل و حسن آباد - درمانگاه ابوطالب

 


نام : دکتر شبستری

تلفن : ۴۴۰۴۸۵۱۷

آدرس : تهران - منطقه ۵ - بزرگراه کاشانی - بین خیابان عقیل و حسن آباد - درمانگاه ابوطالب

 


نام : دکتر صدیق

تلفن : ۴۴۶۵۴۱۱۹, ۴۴۶۶۴۱۶۱

آدرس : تهران - منطقه ۵ - شهرک اکباتان - فاز ۱ - سوپر ۸ - درمانگاه شبانه روزی اکباتان

 


نام : دکتر مهرداد عرب

تلفن : ۴۴۱۰۰۲۹۸, ۴۴۱۰۰۳۰۲

آدرس : تهران - منطقه ۵ - بزرگراه کاشانی - نبش خیابان سازمان برنامه - مجتمع درمانی امیر

 


نام : دکتر طناز فخیم

تلفن : ۴۴۴۴۴۱۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۵ - جنت آباد - م. چهارباغ - خ. چهارباغ شرقی - ۱۶ متری اول شمالی - پ. ۷۱ - ط. زیرزمین

 


نام : دکتر فلاحی

تلفن : ۴۴۴۴۰۶۴۸

آدرس : تهران - منطقه ۵ - سردار جنگل - بین میرزابابایی و ۳۵ متری گلستان - پ. ۱

 


نام : دکتر قلندرآبادی

تلفن : ۴۴۰۴۸۵۱۷

آدرس : تهران - منطقه ۵ - بزرگراه کاشانی - بین خیابان عقیل و حسن آباد - درمانگاه ابوطالب

 


نام : دکتر سید بهاالدین معتمدی

تلفن : ۴۴۰۸۲۳۶۱

آدرس : تهران - منطقه ۵ - بزرگراه کاشانی - نبش خیابان گلستان شمالی - ساختمان پزشکان شماره ۱

 


نام : دکتر کهن زاد

تلفن : ۴۴۶۵۴۱۱۹, ۴۴۶۶۴۱۶۱

آدرس : تهران - منطقه ۵ - شهرک اکباتان - فاز ۱ - سوپر ۸ - درمانگاه شبانه روزی اکباتان

 
کلمات کليدي :

ارسال شده در مورخه : جمعه، 16 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دندانپزشک  [پنجشنبه، 5 خرداد ماه ، 1390]
 متخصص زنان و زایمان  [پنجشنبه، 5 خرداد ماه ، 1390]
 متخصص اعصاب و روان -- روانپزشک  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]
 متخصص تغذیه  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پزشک بیماری های گوارشی  [پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 3
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب