تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
دکتر شهاب مهاجر شیروانی
http://pezeshkaddress.com/images/uploads/drmohajershirvani.jpg
دکتر شهاب مهاجر شیروانی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
انجام سونوگرافی های ساده و تخصصی

  • سونوگرافی های داپلر،رنگی
  • سونوگرافی عروق و شریانها
  • سونوگرافی از نسوج نرم و پستانها با پروپ مخصوص
  • سونوگرافی ترانس واژینال
  • سونوگرافی های تخصصی حاملگی از قبیل سلامت جنین،NT و BT،آنومالی اسکن،کالر داپلر جفت و جنین،واژینال تخصصی بارداری و ...

در مرکز رادیولوژی و سونوگرافی آلستوم

آدرس:تهران-خیابان ستارخان-بین برق آلستوم و پل ستارخان-روبروی اداره دارایی و مرکز تجاری سپهر-جنب داروخانه پرسپولیس-پلاک 690-طبقه دوم-واحد 10

شماره تماس: 44234737  -    44248222

ساعت های مراجعه: همه روزه صبح و بعد از ظهر

وب سایت رسمی دکتر شهاب مهاجر شیروانی(کلیک کنید)
کلمات کليدي : ,رادیولوژی و سونوگرافی,رادیولوژی و سونوگرافی پگاه,رادیولوژی و سونوگرافی آزاده,رادیولوژی و سونوگرافی سهروردی,رادیولوژی و سونوگرافی سبحان,رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سمنانی,رادیولوژی و سونوگرافی قصر,رادیولوژی و سونوگرافی نرگس,رادیولوژی و سونوگرافی تخت طاووس,رادیولوژی و سونوگرافی گلستان پاسداران,مرکز رادیولوژی و سونوگرافی سبحان,راديولوژي و سونوگرافي قصر,رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نرگس افضلی,رادیولوژی سونوگرافی نرگس افضلی,,سونوگرافی تهران,سونوگرافی تهرانپارس,سونوگرافي تهران,سونوگرافی تهرانسر,سونوگرافی تهران میدان فاطمی,سونوگرافي تهرانپارس,سونوگرافی تهران کلینیک,سونوگرافي تهرانسر,سونوگرافی تهران خیابان مطهری,سونوگرافی تهران ونک,سونوگرافی تهرانپارس چهارراه تیرانداز,سونوگرافی در تهرانپارس,سونوگرافی شرق تهرانپارس,سونوگرافي خورشيد تهرانپارس,سونوگرافی خورشید تهرانپارس,سونوگرافی بیمارستان تهرانپارس,سونوگرافی مرکزی تهرانپارس,سونوگرافي در تهرانپارس,سونوگرافي تهران كلينيك,مراکز سونوگرافی تهران,بهترین سونوگرافی تهران,سونوگرافی غرب تهران,سونوگرافی در تهرانسر,سونوگرافی خوب در تهرانسر,مرکز سونوگرافی تهرانسر,مراکز سونوگرافی تهرانسر,کلینیک سونوگرافی تهرانسر,سونوگرافی های تهرانسر,سونوگرافی محدوده تهرانسر,بهترین سونوگرافی تهرانسر,مرکز سونوگرافی تهران میدان فاطمی,سونوگرافی محدوده تهرانپارس,سونوگرافی روبروی تهران کلینیک,سونوگرافی بیمارستان تهران کلینیک,سونوگرافی زم تهرانسر,,رادیولوژی تهران,رادیولوژی تهرانپارس,رادیولوژی تهرانسر,رادیولوژی تهران کلینیک,راديولوژي تهران,رادیولوژی های تهران,رادیولوژی دانشگاه تهران,رادیولوژی شرق تهران,رادیولوژی غرب تهران,انجمن رادیولوژی تهران,رادیولوژی در تهرانپارس,رادیولوژی بیمارستان تهرانپارس,رادیولوژی مرکزی تهرانپارس,رادیولوژی دندان تهرانپارس,رادیولوژی های تهرانپارس,رادیولوژی گلبرگ تهرانپارس,رادیولوژی خورشید تهرانپارس,عکس رادیولوژی تهرانپارس,رادیولوژی فلکه دوم تهرانپارس,رادیولوژی در تهرانسر,رادیولوژی دندان تهرانسر,مرکز رادیولوژی تهرانسر,مشخصات تهرانسر-رادیولوژی سونوگرافی,راديولوژي تهرانپارس,رادیولوژی تهران میدان فاطمی,رادیولوژی تهران پارس,رادیولوژیست های تهران,آدرس راديولوژي هاي تهران,رادیولوژی های شرق تهران,رادیولوژی های شبانه روزی تهران,رادیولوژی های غرب تهران,رادیولوژی های دندان تهران,رادیولوژی های دیجیتال تهران,شماره رادیولوژی های تهران,راديولوژي دانشگاه تهران,رشته رادیولوژی دانشگاه تهران,رزیدنت رادیولوژی دانشگاه تهران,دانشجویان رادیولوژی دانشگاه تهران,رتبه رادیولوژی دانشگاه تهران,اساتید رادیولوژی دانشگاه تهران,تخصص رادیولوژی دانشگاه تهران,رزیدنت های رادیولوژی دانشگاه تهران,مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه تهران,رادیولوژی شرق تهرانپارس,رادیولوژی در شرق تهران,مرکز رادیولوژی شرق تهران,رادیولوژی و سونوگرافی شرق تهران,مراکز رادیولوژی شرق تهران,رادیولوژی دندان شرق تهران,رادیولوژی شبانه روزی شرق تهران,مراکز رادیولوژی در شرق تهران,راديولوژي غرب تهران,رادیولوژی دندان غرب تهران,مراکز رادیولوژی غرب تهران,رادیولوژی شبانه روزی غرب تهران,رادیولوژی فک و صورت غرب تهران,رادیولوژی در غرب تهران,رادیولوژی خوب غرب تهران,رادیولوژی دیجیتال غرب تهران,انجمن رادیولوژی دانشگاه تهران,سایت انجمن رادیولوژی تهران

ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر مهرداد محمدپور  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر شهاب الدین بهرامی  [شنبه، 27 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر نرجس سروش-  [شنبه، 27 خرداد ماه ، 1396]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : kov94bof
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4
تعداد آراء: 4


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب