پزشکی۱۰: متخصص زنان و زایمان


  نام : دکتر عبدالحمید انتظاری

  تلفن : ۶۶۰۳۵۱۴۴ الی ۷, ۶۶۰۰۱۱۲۶ الی ۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آزادی – خ. میمنت – روبروی آتش نشانی – بیمارستان آزادی

   


  نام : دکتر سید رضا اعرابی

  تلفن : ۶۶۸۷۵۳۶۱ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان کارون – بیمارستان شهریار

   


  نام : دکتر حاجیه الهی

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر نسرین امیری

  تلفن : ۶۶۸۳۵۰۰۰, ۶۶۸۳۰۰۰۷, ۶۶۸۷۹۶۱۰ الی ۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰خوش جنوبی – بین خیابان دامپزشکی و آذربایجان – بیمارستان لولاگر

   


  نام : دکتر فریبا امیر دانشور

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر خسرو امینی

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر روشنک احمدپور

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷


  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر هلن احمدیان

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   

  تلفن : ۶۶۰۱۴۸۰۰ الی ۲

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰کارون – چهارراه طوس – بیمارستان بابک

   

  تلفن : ۶۶۰۳۵۱۴۴ الی ۷, ۶۶۰۰۱۱۲۶ الی ۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آزادی – خ. میمنت – روبروی آتش نشانی – بیمارستان آزادی

   

  تلفن : ۶۶۸۳۱۲۹۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – کارون – بالاتر از خیابان کمیل – درمانگاه کارون

   


  نام : دکتر افشارچی

  تلفن : ۶۶۰۱۴۸۰۰ الی ۲

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰کارون – چهارراه طوس – بیمارستان بابک

   


  نام : دکتر کتایون اسماعیلی پور

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر ایران دخت اعتمادی

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر نسرین امیری

  تلفن : ۶۶۸۳۷۵۰۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰جیحون – چهارراه هاشمی – پ. ۵۱۵ – ط. دوم

   


  نام : دکتر منیژه اشرفی

  تلفن : ۶۶۰۳۵۱۴۴ الی ۷, ۶۶۰۰۱۱۲۶ الی ۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آزادی – خ. میمنت – روبروی آتش نشانی – بیمارستان آزادی

   


  نام : دکتر ناهید اکبری

  تلفن : ۶۶۰۳۵۱۴۴ الی ۷, ۶۶۰۰۱۱۲۶ الی ۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آزادی – خ. میمنت – روبروی آتش نشانی – بیمارستان آزادی

   


  نام : دکتر فرشته بذرافکن

  تلفن : ۶۶۰۳۵۱۴۴ الی ۷, ۶۶۰۰۱۱۲۶ الی ۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آزادی – خ. میمنت – روبروی آتش نشانی – بیمارستان آزادی

   


  نام : دکتر مهسا بنیادلو       

  تلفن : ۶۶۰۳۵۱۴۴ الی ۷, ۶۶۰۰۱۱۲۶ الی ۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آزادی – خ. میمنت – روبروی آتش نشانی – بیمارستان آزادی

   


  نام : دکتر بهنوش بیژنی

  تلفن : ۶۶۰۳۵۱۴۴ الی ۷, ۶۶۰۰۱۱۲۶ الی ۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آزادی – خ. میمنت – روبروی آتش نشانی – بیمارستان آزادی

   


  نام : دکتر شادی بهروزفر

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر مژگان بیک زاده

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر بهروز بالازاده

  تلفن : ۶۶۸۷۵۳۶۱ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – نبش خیابان کارون – بیمارستان شهریار

   


  نام : دکتر عزیز باصر

  تلفن : ۶۶۸۷۵۳۶۱ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – نبش خیابان کارون – بیمارستان شهریار

   


  نام : دکتر ژاله بیوک

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر سیما باغبانیان

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر الهه پاک نژاد

  تلفن : ۶۶۰۳۵۱۴۴ الی ۷, ۶۶۰۰۱۱۲۶ الی ۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آزادی – خ. میمنت – روبروی آتش نشانی – بیمارستان آزادی

   


  نام : دکتر سهیلا پوراعظمی

  تلفن : ۶۶۳۶۲۲۰۲, ۶۶۸۶۷۶۳۰

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – بین خیابان قصرالدشت و خوش – پ. ۹۳۲

   


  نام : دکتر الهه پاک نژاد

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر مجید پوراسداله

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر محمد جعفر آل صفر

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷


  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

   


  نام : دکتر عزیزاله آقایی

  تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶, ۶۶۸۳۲۴۹۵, ۶۶۸۳۹۴۰۲, ۶۶۸۳۵۰۲۷

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۰آذربایجان – نبش خیابان رودکی (سلسبیل) – بیمارستان اقبال

  کلمات کلیدی: 

  دسته بندی: پزشکی۱۰

  ارسال دیدگاه

  © تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
  طراحی و کدنویسی : رضا دلیر