مطب پزشكي(جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)) خاتم الانبيا شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: خاتم الانبيا

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي خاتم الانبيا ::: بوشهر پايگاه دريايي

شماره تماس مطب پزشكي خاتم الانبيا :::

مطب پزشكي(جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)) محمدرضادهقانفرد شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: محمدرضادهقانفرد

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي محمدرضادهقانفرد ::: خ سنگي

شماره تماس مطب پزشكي محمدرضادهقانفرد :::

مطب پزشكي(جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)) شهرام بهروزيان شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: شهرام بهروزيان

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي شهرام بهروزيان ::: ساختمان دنا

شماره تماس مطب پزشكي شهرام بهروزيان :::

مطب پزشكي(جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)) عليرضا حاج سيد حسن رزاز شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: عليرضا حاج سيد حسن رزاز

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي عليرضا حاج سيد حسن رزاز ::: بوشهر خيابان امام روبروي خيابان فاطميه

شماره تماس مطب پزشكي عليرضا حاج سيد حسن رزاز ::: 771 – 3532129

مطب پزشكي(جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)) محمد اوجي مهر شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: محمد اوجي مهر

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي محمد اوجي مهر ::: مجتمع مهرگان

شماره تماس مطب پزشكي محمد اوجي مهر ::: 771 – 5564141

مطب پزشكي(جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)) علي تكلو شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: علي تكلو

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي علي تكلو ::: بوشهر خيابان سنگي كوچه سيروس

شماره تماس مطب پزشكي علي تكلو ::: 771 – 5551177

مطب پزشكي(جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)) ناصر منتظري شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: ناصر منتظري

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي ناصر منتظري ::: بوشهر خيابان امام كنار كالاي پزشكي بو علي

شماره تماس مطب پزشكي ناصر منتظري :::

متخصص ارتوپدی  بوشهر – دکتر دكتر ناصر منتظری

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر ناصر منتظری

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: بوشهر – خیابان امام – كوچه بوعلی

شماره تماس مطب: 5554575

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3589

متخصص ارتوپدی  بوشهر – دکتر دكتر محمدرضا دهقانفرد

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدرضا دهقانفرد

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: بوشهر- خ امام – روبروی مسجد توحید

شماره تماس مطب: 2531730

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3573

متخصص ارتوپدی  بوشهر – دکتر دكتر شهرام بهروزیان

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر شهرام بهروزیان

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: گناوه – كلینیك تخصصی امام خمینی

شماره تماس مطب: 7723227591

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3551