متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر سیدباقر ترابی

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدباقر ترابی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز-ولیعصر-روبروی مسجد امام صادق- پ 22

شماره تماس مطب: 3300638

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3993

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر سیروس شیری

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس شیری

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز-چهارراه باغشمال -اول مقصودیه – پ 6

شماره تماس مطب: 5556142

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3997

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر سیمین نیك مهر

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیمین نیك مهر

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- بالاترازبستنی وحید- جنب داروخانه كیمیا- س گلستان

شماره تماس مطب: 5414669

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4000

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر داور خوب سیرت

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر داور خوب سیرت

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- س آبان

شماره تماس مطب: 5549800

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3963

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر رحیم دریانی

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رحیم دریانی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز- خ 17 شهریور جدید – نرسیده به شریعتی- روبروی پست بانك

شماره تماس مطب: 5530210

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3969

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر داریوش عبدالهی فرد

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر داریوش عبدالهی فرد

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز- خ 17 شهریور جدید -بین طالقانی وشریعتی- جنب داروخانه كیمیا

شماره تماس مطب: 5533485

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3961

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر حبیب مصباح

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حبیب مصباح

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز- خ طالقانی -روبروی مصلی -س پزشكان شهریار

شماره تماس مطب: 5564994

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3933

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر حسن رضوانیه

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن رضوانیه

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز-خ 17 شهریور جدید بالای آزمایشگاه مهر طبقه 4

شماره تماس مطب: 5565865

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3938

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر حسن شریفی

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن شریفی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز- خ طالقانی- خ ارك جدید- پ53

شماره تماس مطب: 5549711

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3941

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر اسد بهكام راد

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر اسد بهكام راد

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز- باغشمال- اول17شهریورجدید- جنب مهدكودك غنچه لر- س10

شماره تماس مطب: 5565400

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3885