متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر سیدباقر ترابی

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدباقر ترابی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز-ولیعصر-روبروی مسجد امام صادق- پ ۲۲ شماره تماس مطب: ۳۳۰۰۶۳۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۳

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر سیروس شیری

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس شیری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز-چهارراه باغشمال -اول مقصودیه – پ ۶ شماره تماس مطب: ۵۵۵۶۱۴۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۷

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر سیمین نیك مهر

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیمین نیك مهر استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- بالاترازبستنی وحید- جنب داروخانه كیمیا- س گلستان شماره تماس مطب: ۵۴۱۴۶۶۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۰۰۰

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر داور خوب سیرت

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر داور خوب سیرت استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- س آبان شماره تماس مطب: ۵۵۴۹۸۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۳

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر رحیم دریانی

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رحیم دریانی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید – نرسیده به شریعتی- روبروی پست بانك شماره تماس مطب: ۵۵۳۰۲۱۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۹

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر داریوش عبدالهی فرد

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر داریوش عبدالهی فرد استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -بین طالقانی وشریعتی- جنب داروخانه كیمیا شماره تماس مطب: ۵۵۳۳۴۸۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۱

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر حبیب مصباح

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حبیب مصباح استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز- خ طالقانی -روبروی مصلی -س پزشكان شهریار شماره تماس مطب: ۵۵۶۴۹۹۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۳۳

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر حسن رضوانیه

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن رضوانیه استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز-خ ۱۷ شهریور جدید بالای آزمایشگاه مهر طبقه ۴ شماره تماس مطب: ۵۵۶۵۸۶۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۳۸

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر حسن شریفی

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن شریفی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز- خ طالقانی- خ ارك جدید- پ۵۳ شماره تماس مطب: ۵۵۴۹۷۱۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۴۱

متخصص ارتوپدی  تبریز – دکتر اسد بهكام راد

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر اسد بهكام راد استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: تبریز- باغشمال- اول۱۷شهریورجدید- جنب مهدكودك غنچه لر- س۱۰ شماره تماس مطب: ۵۵۶۵۴۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۸۵