متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر مریم تاجمیرریاحی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مریم تاجمیرریاحی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: دروازه شیراز- مجتمع سپهر- طبقه دوم

شماره تماس مطب: 6686623

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3032

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر سعیدحسینی حسین آبادی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سعیدحسینی حسین آبادی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: دروازه شیراز-اول چهارباغ بالا-ساختمان پارس

شماره تماس مطب: 6613879

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2624

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر حمیدرضاضیائی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمیدرضاضیائی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: دروازه شیراز-مجتمع سپهر-طبقه دوم

شماره تماس مطب: 6680495

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2552

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر حسینعلی سعیدی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسینعلی سعیدی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: دروازه شیراز -مجتمع آزادی – پلاك 1

شماره تماس مطب: 6631088

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2538

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر بهمن دوامی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهمن دوامی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: د روازه شیراز ساختمان آزادی

شماره تماس مطب: 6629869

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2486