متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر رقیه نوعی علمداری

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رقیه نوعی علمداری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی و شریعتی- جنب بانك ملی شماره تماس مطب: ۵۵۳۳۷۱۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۲

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر روزیتا حسین زاده

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر روزیتا حسین زاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز- پاستورجدید- بین طالقانی وارتش- س پارسا- طبقه۴ شماره تماس مطب: ۵۴۲۷۱۶۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۳

متخصص چشم  تبریز – دکتر زهرا مینقی

پزشک متخصص چشم در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر زهرا مینقی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: تبریز- خ امام – پائین ترازچهارراه آبرسان – طبقه ۲ كلینیك پاستور شماره تماس مطب: ۳۳۴۸۵۳۱-۳۳۶۱۰۵۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۴

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر ساناز سلمان زاده

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ساناز سلمان زاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- روبروی چلوكبابی افتخاری-س۳۲ شماره تماس مطب: ۵۵۳۷۳۴۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۵

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر ساناز صامتی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ساناز صامتی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه اول شماره تماس مطب: ۵۵۷۰۷۱۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۶

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر سجادحریریان

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سجادحریریان استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -طبقه دوم آزمایشگاه مهر شماره تماس مطب: ۵۵۵۶۶۶۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۷

متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر سعید نعمتی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سعید نعمتی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: تبریز۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی- س ایران شماره تماس مطب: ۵۵۳۱۳۹۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۸

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر سكینه حاج ابراهیمی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سكینه حاج ابراهیمی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز- خ آزادی- روبروی پمپ بنزین مارالان- س آزادی شماره تماس مطب: ۳۳۷۴۳۱۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۹

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر سوبهاش چاندرا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سوبهاش چاندرا استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز-انتهای خ قره آغاج -روبروی درمانگاه بهداری شماره تماس مطب: ۲۸۰۴۴۱۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۰

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر سولماز ایلخچوئی

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سولماز ایلخچوئی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- س طوبی شماره تماس مطب: ۳۳۷۵۷۶۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۱