مرکز فیزیوتراپی اشرفي اصفهاني در شهر تهران-منطقه 12

مشخصات مرکز فیزیوتراپی اشرفي اصفهاني

نام مرکز فیزیوتراپی:اشرفي اصفهاني

واقع در شهر: تهران

منطقه: منطقه 12

آدرس این مرکز فیزیوتراپی: خ مولوي 4راه مولوي

شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: 21 – 55621889

متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر علی فرخانی

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علی فرخانی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی

آدرس مطب: خ شمس آبادی مجتمع قصر

شماره تماس مطب: 2367465

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2776

متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر شهلا حاجی علی عسگر

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شهلا حاجی علی عسگر

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی

آدرس مطب: چهار باغ بالا دروازه شیراز بن بست دادستان

شماره تماس مطب: 6638968

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2715

متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر سعیدخسروی نجف آبادی

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سعیدخسروی نجف آبادی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی

آدرس مطب: خ آمادگاه – جنب داروخانه سپاهان – ساختمان شماره 2- پ 6

شماره تماس مطب: 2212167

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2625

متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر احمدرضافلاح زاده

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمدرضافلاح زاده

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی

آدرس مطب: خ شمس آبادی -خ پارس -مجتمع مریم

شماره تماس مطب: 2339884

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2404

مرکز فیزیوتراپی بهراد در شهر تهران-منطقه 5

مشخصات مرکز فیزیوتراپی بهراد

نام مرکز فیزیوتراپی:بهراد

واقع در شهر: تهران

منطقه: منطقه 5

آدرس این مرکز فیزیوتراپی: اشرفي اصفهاني پائينترازمرزداران جنب گلستان 14جنب تعميرگاه دوو پ 5

شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: 21 – 44056667

مرکز فیزیوتراپی پيامبر در شهر تهران-منطقه 5

مشخصات مرکز فیزیوتراپی پيامبر

نام مرکز فیزیوتراپی:پيامبر

واقع در شهر: تهران

منطقه: منطقه 5

آدرس این مرکز فیزیوتراپی: بلوار اشرفي اصفهاني نبش خ آزاده روبروي بلوار پونك

شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: -44418885

مرکز فیزیوتراپی شهر سالم (شهرداري منطقه 5) در شهر تهران-منطقه 5

مشخصات مرکز فیزیوتراپی شهر سالم (شهرداري منطقه 5)

نام مرکز فیزیوتراپی:شهر سالم (شهرداري منطقه 5)

واقع در شهر: تهران

منطقه: منطقه 5

آدرس این مرکز فیزیوتراپی: ابتداي خ اشرفي اصفهاني

شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: 21 – 88944942

مرکز فیزیوتراپی شكري در شهر تهران-منطقه 2

مشخصات مرکز فیزیوتراپی شكري

نام مرکز فیزیوتراپی:شكري

واقع در شهر: تهران

منطقه: منطقه 2

آدرس این مرکز فیزیوتراپی: بزرگراه اشرفي اصفهاني بالاتراز4راه پونك بلوارامام حسن(ع)پ333واحد14

شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: