مرکز فیزیوتراپی امام صادق (خ دماوند) در شهر تهران-منطقه ۱۳

مشخصات مرکز فیزیوتراپی امام صادق (خ دماوند) نام مرکز فیزیوتراپی:امام صادق (خ دماوند) واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۱۳ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: خ دماوندبعدازچهارراه خاقاني ايستگاه داريوش جنب مسجدامام صادق(ع) شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۷۷۴۶۹۷۴۷

مرکز فیزیوتراپی پويان در شهر تهران-منطقه ۱۵

مشخصات مرکز فیزیوتراپی پويان نام مرکز فیزیوتراپی:پويان واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۱۵ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: بلوار ابوذر نرسيده به پل ۶ پ۲۶۲ ط۲ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۳۳۸۴۵۳۹۱

مرکز فیزیوتراپی پرديس در شهر تهران-منطقه ۷

مشخصات مرکز فیزیوتراپی پرديس نام مرکز فیزیوتراپی:پرديس واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۷ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: شريعتي خ مطهري شرقي نبش سروش پ۲ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۸۶۰۲۱۳۶۴

مرکز فیزیوتراپی اميد (سليمي) در شهر تهران-منطقه ۱۵

مشخصات مرکز فیزیوتراپی اميد (سليمي) نام مرکز فیزیوتراپی:اميد (سليمي) واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۱۵ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: هاشم آباد ك ش حسين عوض پور خ ش عباسعلي هاشمي پ۴۱ و۶ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۳۳۶۹۲۴۵۷

مرکز فیزیوتراپی شهيد فلاحي در شهر تهران-منطقه ۴

مشخصات مرکز فیزیوتراپی شهيد فلاحي نام مرکز فیزیوتراپی:شهيد فلاحي واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۴ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: اتوبان ش بابائي بلوارنيروي زميني جنب پل ش بابائي شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۲۲۹۳۵۷۱۳

مرکز فیزیوتراپی منهاج در شهر تهران-منطقه ۱۸

مشخصات مرکز فیزیوتراپی منهاج نام مرکز فیزیوتراپی:منهاج واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۱۸ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: كيلومتر۷جاده كرج خ خليج بعد ازپل عابرپياده پ ۳۶۶ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۶۶۲۷۱۳۷۵

مرکز فیزیوتراپی شفا بخش در شهر تهران-منطقه ۷

مشخصات مرکز فیزیوتراپی شفا بخش نام مرکز فیزیوتراپی:شفا بخش واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۷ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: خ گرگان ايستگاه مسجدپ۶۶۶ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۷۷۵۲۵۷۰۴

مرکز فیزیوتراپی بهگر در شهر تهران-منطقه ۲

مشخصات مرکز فیزیوتراپی بهگر نام مرکز فیزیوتراپی:بهگر واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۲ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: خ آزادي خ بهبودي كوي اردوخاني پ ۴ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۶۶۰۳۰۴۴۰

مرکز فیزیوتراپی ظفر در شهر تهران-منطقه ۳

مشخصات مرکز فیزیوتراپی ظفر نام مرکز فیزیوتراپی:ظفر واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۳ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: شريعتي ابتداي ظفرساختمان سبزپ۷ ط۳واحد۱۳ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۲۲۲۵۰۶۸۵

مرکز فیزیوتراپی بهبود در شهر تهران-منطقه ۴

مشخصات مرکز فیزیوتراپی بهبود نام مرکز فیزیوتراپی:بهبود واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۴ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: رسالت مجيديه شمالي نرسيده به م ملت ك عيوضي پ۱۰ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۲۲۵۱۴۸۴۹