مرکز فیزیوتراپی اشرفي اصفهاني در شهر تهران-منطقه ۱۲

مشخصات مرکز فیزیوتراپی اشرفي اصفهاني نام مرکز فیزیوتراپی:اشرفي اصفهاني واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۱۲ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: خ مولوي ۴راه مولوي شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۵۵۶۲۱۸۸۹

متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر علی فرخانی

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علی فرخانی استان/شهر: اصفهان منطقه: تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی آدرس مطب: خ شمس آبادی مجتمع قصر شماره تماس مطب: ۲۳۶۷۴۶۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۲۷۷۶

متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر شهلا حاجی علی عسگر

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شهلا حاجی علی عسگر استان/شهر: اصفهان منطقه: تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی آدرس مطب: چهار باغ بالا دروازه شیراز بن بست دادستان شماره تماس مطب: ۶۶۳۸۹۶۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۲۷۱۵

متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر سعیدخسروی نجف آبادی

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سعیدخسروی نجف آبادی استان/شهر: اصفهان منطقه: تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی آدرس مطب: خ آمادگاه – جنب داروخانه سپاهان – ساختمان شماره ۲- پ ۶ شماره تماس مطب: ۲۲۱۲۱۶۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه …

متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر احمدرضافلاح زاده

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمدرضافلاح زاده استان/شهر: اصفهان منطقه: تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی آدرس مطب: خ شمس آبادی -خ پارس -مجتمع مریم شماره تماس مطب: ۲۳۳۹۸۸۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۲۴۰۴

مرکز فیزیوتراپی بهراد در شهر تهران-منطقه ۵

مشخصات مرکز فیزیوتراپی بهراد نام مرکز فیزیوتراپی:بهراد واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۵ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: اشرفي اصفهاني پائينترازمرزداران جنب گلستان ۱۴جنب تعميرگاه دوو پ ۵ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۴۴۰۵۶۶۶۷

مرکز فیزیوتراپی پيامبر در شهر تهران-منطقه ۵

مشخصات مرکز فیزیوتراپی پيامبر نام مرکز فیزیوتراپی:پيامبر واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۵ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: بلوار اشرفي اصفهاني نبش خ آزاده روبروي بلوار پونك شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: -۴۴۴۱۸۸۸۵

مرکز فیزیوتراپی شهر سالم (شهرداري منطقه ۵) در شهر تهران-منطقه ۵

مشخصات مرکز فیزیوتراپی شهر سالم (شهرداري منطقه ۵) نام مرکز فیزیوتراپی:شهر سالم (شهرداري منطقه ۵) واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۵ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: ابتداي خ اشرفي اصفهاني شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: ۲۱ – ۸۸۹۴۴۹۴۲

مرکز فیزیوتراپی شكري در شهر تهران-منطقه ۲

مشخصات مرکز فیزیوتراپی شكري نام مرکز فیزیوتراپی:شكري واقع در شهر: تهران منطقه: منطقه ۲ آدرس این مرکز فیزیوتراپی: بزرگراه اشرفي اصفهاني بالاتراز۴راه پونك بلوارامام حسن(ع)پ۳۳۳واحد۱۴ شماره تماس مرکز فیزیوتراپی: