متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر مهناز مقبل

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهناز مقبل

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی جنب پاركینگ كارون ساختمان خاتم الانبیاء

شماره تماس مطب: 2234705

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3410

متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر محمود هنرمند

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود هنرمند

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان كتانباف جنوبی مجتمع پزشكی سینا

شماره تماس مطب: 2237523

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3386

متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر محمدرضا دادفر

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدرضا دادفر

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان طالقانی نبش حافظ ساختمان قائم

شماره تماس مطب: 2210410

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3376

متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر محمدعلی حسینی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدعلی حسینی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان طالقانی روبروی حسینیه ثارالله

شماره تماس مطب: 2224664

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3378

متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر كاظم رادان

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كاظم رادان

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان حافظ مجتمع حافظ

شماره تماس مطب: 2222299

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3358

متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر عبدالحسین پشم فروش

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالحسین پشم فروش

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان حافظ نبش طالقانی مجتمع پزشكی بوعلی سینا

شماره تماس مطب: 2212244

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3327

متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر عبدالحسین جوادنیا

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالحسین جوادنیا

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان طالقانی بین مسلم و شریعتی

شماره تماس مطب: 2211335

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3328

متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر عبدالمجید قائدی زاده

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالمجید قائدی زاده

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان طالقانی مجتمع پزشكی شفا

شماره تماس مطب: 2216804

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3338

متخصص ارولوژی  اهواز – دکتر علی آقایی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علی آقایی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: خیابان نادری ابتدای خیابان فردوسی مجتمع پزشكی میلاد طبقه اول

شماره تماس مطب: 2231491

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3340