متخصص ارولوژی  بوشهر – دکتر دكتر مهدی نادی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مهدی نادی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: بوشهر_خ سنگی _طبقه فوقانی صندوق حضرت ابوالفضل

شماره تماس مطب: 3535967

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3583

متخصص ارولوژی  بوشهر – دکتر دكتر محمدزكی عباسی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدزكی عباسی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: بوشهر – خیابان امام – ساختمان پارس

شماره تماس مطب: 5562371

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3574

متخصص ارولوژی  بوشهر – دکتر گتر شهرام عرفانیان دانشور

پزشک متخصص ارولوژی در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر گتر شهرام عرفانیان دانشور

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: كنگان خ امام كوچه روبرو كیوسك راهنمایی

شماره تماس مطب: 7727224889

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3523

متخصص ارولوژی  بوشهر – دکتر دكتر ابوطالب ابراهیم پور

پزشک متخصص ارولوژی در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر ابوطالب ابراهیم پور

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: بوشهر – خ امام خمینی (ره) – مجتمع درمانی محمد رسول الله

شماره تماس مطب: 3534563

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3526