متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر سكینه حاج ابراهیمی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سكینه حاج ابراهیمی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز- خ آزادی- روبروی پمپ بنزین مارالان- س آزادی شماره تماس مطب: ۳۳۷۴۳۱۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۹

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر سیروس كاشفی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس كاشفی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز -۱۷ شهریور جدید -جنب مسجدحاج جبار -س شاهین شماره تماس مطب: ۵۵۳۰۲۲۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۸

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر داود نوری زاده

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر داود نوری زاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهرا- س آفتاب شماره تماس مطب: ۵۵۶۲۱۲۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۲

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر حسین زعفرانی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین زعفرانی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز- خ امام- بین سه راه طالقانی وتربیت- مجتمع شهریار شماره تماس مطب: ۵۵۴۱۰۱۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۴۵

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر حمیدعباسی نامور

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمیدعباسی نامور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- جنب كلینیك فرهنگیان- س ۴۴ شماره تماس مطب: ۵۵۶۹۹۹۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۵۴

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر حمیرا علمداری

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمیرا علمداری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س ۱۱۱ شماره تماس مطب: ۵۵۴۴۲۴۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۵۶

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر جلال پیمانی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جلال پیمانی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز- سه راه طالقانی- روبروی مصلی- س پزشكان شهریار شماره تماس مطب: ۵۵۶۴۹۰۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۲۶

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر حسن حسن زاده

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن حسن زاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- برج امپراطور- طبقه۲ شماره تماس مطب: ۵۵۳۷۰۳۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۳۵

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر امیرحسن انسان نژاد

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر امیرحسن انسان نژاد استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی آزمایشگاه مهر- مجتمع سینا شماره تماس مطب: ۵۵۷۰۷۶۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۰۳

متخصص ارولوژی  تبریز – دکتر امیرعلی جواهری پور

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر امیرعلی جواهری پور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: ارولوژی آدرس مطب: تبریز-۱۷ شهریور جدید-روروی مقصودیه-ساختمان صدرا شماره تماس مطب: ۵۵۳۸۸۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۰۴