متخصص ارولوژی  کرمانشاه – دکتر مطب دكتر محمد حسن امیدواربرنا متخصص

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مطب دكتر محمد حسن امیدواربرنا متخصص

استان/شهر: کرمانشاه

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: كرمانشاه

شماره تماس مطب: 7292279

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4962