متخصص ارولوژی تهران – دکتر پیام وزیری

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پیام وزیری

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: شهریار خ ولیعصر پاساژ طلا فروشی زرین طبقه دوم

شماره تماس مطب: 021-65279122

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1994

متخصص ارولوژی  سمنان – دکتر سید وحید صدر بلوریان

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سید وحید صدر بلوریان

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: شاهرود خیابان 22 بهمن ساختمان پزشكان بهار

شماره تماس مطب: 2231132

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5909

متخصص ارولوژی  سمنان – دکتر داود عرب

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر داود عرب

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: سمنان میدان سعدی مجتمع صدف طبقه 4

شماره تماس مطب: 3342307

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5883

متخصص ارولوژی  سمنان – دکتر رویا زهره وند

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رویا زهره وند

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: سمنان ، میدان سعدی ، مجتمع صدف ، طبقه دوم ، واحد 4

شماره تماس مطب: 3320680

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5890

متخصص ارولوژی  سمنان – دکتر احمد جواهر فروش زاده

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمد جواهر فروش زاده

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: شاهرود خ 22 بهمن ساختمان پزشكان رسول اكرم ص طبقه اول

شماره تماس مطب: 2239325

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5866

متخصص ارولوژی  سمنان – دکتر كیوان آقا محمد پور

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كیوان آقا محمد پور

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: دامغان خ پرستار ، ساختمان پزشكان مركزی طبقه اول

شماره تماس مطب: 5252440

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5819

متخصص ارولوژی  همدان – دکتر نصیر زاده – صیاد

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نصیر زاده – صیاد

استان/شهر: همدان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: ملایر – ساختمان پزشكان سینا – طبقه سوم

شماره تماس مطب: 2232115

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5776

متخصص ارولوژی  همدان – دکتر محرابی ساسان

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محرابی ساسان

استان/شهر: همدان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: همدان – خ بوعلی – ساختمان پزشكان شماره 1

شماره تماس مطب: 2525159

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5753

متخصص ارولوژی  همدان – دکتر محمدی – حمید رضا

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدی – حمید رضا

استان/شهر: همدان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: ملایر – جنب پارك چمران – ساختمان مركزی پزشكان – طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2226789

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5755

متخصص ارولوژی  همدان – دکتر زهره وند – مهدی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر زهره وند – مهدی

استان/شهر: همدان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: همدان – بلوار خواجه رشید – كوچه هواپیمایی – پ10

شماره تماس مطب: 2523229

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5673