متخصص ارولوژی  اصفهان – دکتر شكراله شجاعی

پزشک متخصص ارولوژی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شكراله شجاعی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارولوژی

آدرس مطب: دروازه شیراز-كوچه دادستان -ساختمان پارس

شماره تماس مطب: 6629039

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2702