متخصص جراحی عمومی  اراک – دکتر موسوی خوشدل سیدمجتبی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر موسوی خوشدل سیدمجتبی

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: ساوه- خ شریعتی- ساختمان دكترمیر هاشمی

شماره تماس مطب: 2232233

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2169

متخصص جراحی عمومی  اراک – دکتر ناطوری رضا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ناطوری رضا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: اراك- خ دكتر بهشتی- كوچه شكرائی- ساختمان مركزی

شماره تماس مطب: 2223208

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2177

متخصص جراحی عمومی  اراک – دکتر كریمیان رضا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كریمیان رضا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: اراك- خ شهید بهشتی- كوچه پشت پاساژجلالی

شماره تماس مطب: 2210935

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2150

متخصص جراحی عمومی  اراک – دکتر عدلی بابك

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عدلی بابك

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: اراك- خ دكتر بهشتی- روبروی امامزاده- ساختمان پزشكان بوعلی

شماره تماس مطب: 2211720

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2123

متخصص جراحی عمومی  اراک – دکتر علیزاده شعبانعلی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علیزاده شعبانعلی

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: اراك- كوچه شكرائی- ساختمان دی

شماره تماس مطب: 2211943

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2127

متخصص جراحی عمومی  اراک – دکتر فتحی افشین

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فتحی افشین

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تفرش – میدان امام – جنب داروخانه سیدالشهدا

شماره تماس مطب: 8626230219

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2134

متخصص جراحی عمومی  اراک – دکتر راجی رامین

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر راجی رامین

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: ساوه – خ امام – كوچه صالحی – ساختمان صالحی – طبقه دوم

شماره تماس مطب:  

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2084

متخصص جراحی عمومی  اراک – دکتر رستمی علیرضا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رستمی علیرضا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: اراك خ شهید بهشتی- جنب امامزاده- ساختمان رازی

شماره تماس مطب: 2220930

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2091