متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر مهین نقیب زاده

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهین نقیب زاده استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ وفردوسی مجتمع پزشكی بزرگ نادری طبقه سوم شماره تماس مطب: ۲۲۲۰۱۸۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر محمود جلودار

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود جلودار استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی مجتمع پزشكان پارس شماره تماس مطب: ۲۲۱۲۴۴۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۸۲

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر محمود فی الله جهرمی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود فی الله جهرمی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش كتانباف جنوبی شماره تماس مطب: ۲۲۲۸۸۸۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۸۴

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر مسعود فاطمی ادركانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مسعود فاطمی ادركانی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش سعدی طبقه سوم شماره تماس مطب: ۲۲۲۳۳۵۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۹۷

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر محمدحسن حافظی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدحسن حافظی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش مسلم شماره تماس مطب: ۲۱۸۰۳۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۷۳

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر فرامرز پازیار

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فرامرز پازیار استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: چهارراه طالقانی جنب حسینیه ثاراله ایران كلینیك شماره تماس مطب: ۲۲۱۵۱۵۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۵۳

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر عبدالحسین طلائی زاده

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالحسین طلائی زاده استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش کتانباف مجتمع پزشکی کارون شماره تماس مطب: ۲۲۱۲۶۶۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۲۹

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر عزیز دستگیر

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عزیز دستگیر استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خیابان بنی هاشم نبش خیابان زینب(س) جنب داروخانه جالینوس شماره تماس مطب: ۳۷۸۳۶۵۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۳۹

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر سیدمحمدرضا ملائكه

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمحمدرضا ملائكه استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زیتون کارمندی فلکه چیتا خیابان حجت مجتمع پزشکی شعله شماره تماس مطب: ۴۴۳۹۵۲۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۱۰

متخصص جراحی عمومی  اهواز – دکتر سیما مسیحی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیما مسیحی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی شماره تماس مطب: ۲۲۱۱۵۲۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۱۷