متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكترعلیرضا خزاعی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترعلیرضا خزاعی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زاهدان -خ امیرالمومنین۱۲روبروی ازمایشگاه سینا شماره تماس مطب: ۳۲۲۵۸۹۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۶۶

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكترمحمدزارع

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترمحمدزارع استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زاهدان خ خیام مركز جراحی شفا شماره تماس مطب: ۲۴۱۱۸۰۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۶۹

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكترناهید اقا جعفری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترناهید اقا جعفری استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زاهدان خ خیام چهارراه توحید ساختمان پزشكان علی ابن ابیطالب واحد ۵ شماره تماس مطب: ۳۲۲۰۷۳۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان …

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر مطب دكتر حمید رضایی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مطب دكتر حمید رضایی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زاهدان خیابان مدرس ساختمان آیه شماره تماس مطب: ۲۴۲۶۳۴۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۸۱

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكترحسینعلی دانش

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترحسینعلی دانش استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زابل -خ بعثت-جنب داروخانه هیرمند شماره تماس مطب: ۵۴۲۲۳۵۵۴۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۵۷

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر كامبیز ایزدپناه

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر كامبیز ایزدپناه استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: ایرانشهر بلوار خاتم روبروی اورژانس بیمارستان خاتم(ص) شماره تماس مطب: ۵۴۷۲۲۲۰۲۲۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۲۹

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر محمدحسین اباذری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدحسین اباذری استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زاهدان خ مدرس جنب طب تصویری ساختمان پزشكان آتیه شماره تماس مطب: – شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۳۸

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر علیرضا قاسمی نژاد

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر علیرضا قاسمی نژاد استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: ایرانشهر خ نورجنوبی جنب آزمایشگاه پاستور شماره تماس مطب: ۲۲۳۰۷۲۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۱۴

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر غلامرسول كمال پور

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر غلامرسول كمال پور استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زاهدان خیابان خیام جنب داروخانه شبانه روزی توحید شماره تماس مطب: ۲۴۲۶۱۹۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۱۶

متخصص جراحی عمومی  زاهدان – دکتر دكتر فاطمه سادات صدر الادبائی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر فاطمه سادات صدر الادبائی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: زابل – خ بعثت جنب آزمایشگاه دكتر احمدی شماره تماس مطب: ۲۲۲۳۵۰۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۲۱