متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سیروس منوچهری كاشانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس منوچهری كاشانی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كریمخان زند میرزای شیرازی كوچه دوم پلاك 54

شماره تماس مطب: 88943006-7

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1344

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سیروس منوچهری كاشانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس منوچهری كاشانی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كریمخان زند میرزای شیرازی كوچه دوم پلاك 54

شماره تماس مطب: 88943006-7

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1591