متخصص داخلی  اراک – دکتر میلانی تبریز ملیحه

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر میلانی تبریز ملیحه

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: ساوه خ شریعتی ساختمان مدرس

شماره تماس مطب: 2223291

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2174

متخصص داخلی  اراک – دکتر كبرائی علیرضا

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كبرائی علیرضا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: دلیجان- خ طالقانی- روبروی داروخانه دكترمنصوری

شماره تماس مطب: 8664230702

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2146

متخصص داخلی  اراک – دکتر كریمی زند مهستی

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كریمی زند مهستی

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: تفرش-خ فیاض بخش-جنب میدان مطهری

شماره تماس مطب: 6226252

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2148

متخصص داخلی  اراک – دکتر كشاورز بهزاد

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كشاورز بهزاد

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: ساوه- خ امام-كوچه صالحی-ساختمان عطاردی2 طبقه 3

شماره تماس مطب: 2552233146

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2151

متخصص داخلی  اراک – دکتر لوءلوءئی بهنام

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر لوءلوءئی بهنام

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: اراك- خ دكتر بهشتی- كوچه عمار- ساختمان آریا- طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2216921

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2153

متخصص داخلی  اراک – دکتر فانی علی

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فانی علی

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: اراك- خ دكتربهشتی- بالاترازسه راه ارامنه- ساختمان بزرگمهر

شماره تماس مطب: 2221706

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2133

متخصص داخلی  اراک – دکتر فریدنیا بیتا

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فریدنیا بیتا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: ساوه – خ امام – كوچه صالحی – ساختمان عطاردی

شماره تماس مطب: 2552232015

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2139

متخصص داخلی  اراک – دکتر شریعتمداری مریم

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شریعتمداری مریم

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: ساوه – خ سوم شعبان – ساختمان مروارید – طبقه اول

شماره تماس مطب: 2552213057

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2102

متخصص داخلی  اراک – دکتر صادقی محبوبه

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر صادقی محبوبه

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: خمین- م 15 خرداد- كوچه شهید باقری- جنب ساختمان پزشكان

شماره تماس مطب: 2225239

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2106

متخصص داخلی  اراک – دکتر صالحی سید احمد

پزشک متخصص داخلی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر صالحی سید احمد

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: اراك – خ شهید بهشتی – كوچه تیكران – ساختمان پزشكان میلاد

شماره تماس مطب: 2214264

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2107