متخصص داخلی  اهواز – دکتر منصور زارعی محمودآبادی

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر منصور زارعی محمودآبادی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: خیابان زند نبش فرهنگ بالای داروخانه دكتر نژادیان

شماره تماس مطب: 2218140

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3402

متخصص داخلی  اهواز – دکتر منصوره رضایی نیا

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر منصوره رضایی نیا

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: زیتون کارمندی خیابان ظهرابی جنب رادیولوژی دکتر تجویدی

شماره تماس مطب: 4444208

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3403

متخصص داخلی  اهواز – دکتر نوشین موفق

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نوشین موفق

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان مسلم بین نادری وکافی جنب کلیسا مجتمع پزشکی کسری

شماره تماس مطب: 2921388

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3421

متخصص داخلی  اهواز – دکتر محمود ساعت ساز

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود ساعت ساز

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین فردوسی وحافظ مجتمع پزشكی نادری

شماره تماس مطب: 2231295

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3383

متخصص داخلی  اهواز – دکتر محمود قنواتی

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود قنواتی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان حافظ مجتمع پزشكی حافظ

شماره تماس مطب: 2217966

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3385

متخصص داخلی  اهواز – دکتر محمد حسین زاده مالكی

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد حسین زاده مالكی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: خیابان طالقانی نبش حافظ

شماره تماس مطب: 2226759

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3370

متخصص داخلی  اهواز – دکتر علیرضا منصوری

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علیرضا منصوری

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: زیتون كارمندی فلكه اول خیابان فرهاد پلاك 77

شماره تماس مطب: 4452630

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3347

متخصص داخلی  اهواز – دکتر غلامرضا مومنی

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر غلامرضا مومنی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: خیابان انقلاب راهنمائی رانندگی مقابل پارك حجاب

شماره تماس مطب: 3334118

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3349

متخصص داخلی  اهواز – دکتر عبدالرضا اردشیرزاده

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالرضا اردشیرزاده

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: چهارراه سلمان فارسی ابتدای منوچهری جنب داروخانه دكتر طاهری

شماره تماس مطب: 2212744

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3331

متخصص داخلی  اهواز – دکتر سیدمسعود موسوی بهبهانی

پزشک متخصص داخلی در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمسعود موسوی بهبهانی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: کیانپارس نبش خیابان سوم شرقی

شماره تماس مطب: 3920488

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3312