متخصص داخلی  تبریز – دکتر رحیم شكرانی هوشمند

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رحیم شكرانی هوشمند استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی برج آذربایجان- س پاستور شماره تماس مطب: ۵۵۶۸۷۴۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۷۰

متخصص داخلی  تبریز – دکتر حسین میرزایی

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین میرزایی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریور جدید – بین طالقانی وارتش- ساختمان صفا شماره تماس مطب: ۵۵۳۴۳۱۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۴۷

متخصص داخلی  تبریز – دکتر حمید شهبازی كیا

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمید شهبازی كیا استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- بالاترازكلینیك فرهنگیان- س صفا شماره تماس مطب: ۵۵۶۲۸۹۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۵۲

متخصص داخلی  تبریز – دکتر خدیجه فاضلی خلیلی

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر خدیجه فاضلی خلیلی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء شماره تماس مطب: ۵۵۴۷۵۶۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۵۷

متخصص داخلی  تبریز – دکتر دارا كوشان

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دارا كوشان استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز- خ۱۷شهریورجدید- روبروی داروخانه سارا- س۳۱ شماره تماس مطب: ۵۵۶۸۴۱۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۵۹

متخصص داخلی  تبریز – دکتر بهمن یحیی پور

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهمن یحیی پور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز-خ امام -بالاتر از سه راه طالقانی-كوچه چایچی-س پزشكان تبریز شماره تماس مطب: ۵۵۵۶۰۳۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۱۹

متخصص داخلی  تبریز – دکتر بیژن علایی

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بیژن علایی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س آبان شماره تماس مطب: ۵۵۴۹۱۱۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۲۰

متخصص داخلی  تبریز – دکتر پریسا حفظ السان

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پریسا حفظ السان استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- روبروی آموزش و پرورش -س سهند شماره تماس مطب: ۵۵۴۳۱۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۶۷

متخصص داخلی  تبریز – دکتر ابراهیم فتاحی

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ابراهیم فتاحی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز-چها ر راه آبرسان -ساختمان ایران كلینیك شماره تماس مطب: ۳۳۴۸۴۸۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۷۲

متخصص داخلی  تبریز – دکتر ابوالفضل استادی

پزشک متخصص داخلی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ابوالفضل استادی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: تبریز -خ پاستور جدید -جنب داروخانه دكترزمانی شماره تماس مطب: ۵۴۲۴۵۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۷۵