متخصص داخلی  زاهدان – دکتر مطب دكتر مرجان مهنا

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مطب دكتر مرجان مهنا

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: زاهدان میدان مشاهیر

شماره تماس مطب: 2411913

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4285

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر دكترماشاءاله شجاعی با غین

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترماشاءاله شجاعی با غین

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: زاهدان-خ امیرالمومنین-نبش امیرالمومنین29

شماره تماس مطب: 3228175

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4268

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر دكترمرتضی محمدپور

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترمرتضی محمدپور

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: كنارك خ خاتم الانبیاء (ص) كوچه قصابان

شماره تماس مطب: 4224242

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4271

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر مطب دكتر حسنعلی متانت

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مطب دكتر حسنعلی متانت

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: زابل – خ بعثت روبروی درمانگاه شفا

شماره تماس مطب: 2250016

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4279

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر دكتر نژلا ابریشم چیان

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر نژلا ابریشم چیان

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: زابل – خ بعثت چهارراه دكترا

شماره تماس مطب: 2221332

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4249

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر دكتر فاطمه فرزانه

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر فاطمه فرزانه

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: زاهدان بیست متری كوی قدس

شماره تماس مطب: 3213401

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4222

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر دكتر قدسیه حیدری

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر قدسیه حیدری

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: زاهدان خ امیرالمومنین نبش امیرالمومنین 8 داخل كوچه طبقه اول

شماره تماس مطب: 3224374

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4228

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر دكتر محمد كاظم مومنی

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمد كاظم مومنی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: سراوان -خ عدالت شمالی جنب داروخانه لیاقت

شماره تماس مطب: 5224273

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4235

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر دكتر سیده فاطمه موسوی عمادی

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سیده فاطمه موسوی عمادی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: چابهار بلوار امام خميني-درمانگاه سينا-طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2221128

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4203

متخصص داخلی  زاهدان – دکتر دكتر صالح الدین بویا

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر صالح الدین بویا

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: داخلی

آدرس مطب: ایرانشهر نورجنوبی جنب آزمایشگاه پاستور

شماره تماس مطب: 2225347

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4206