متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر رقیه نوعی علمداری

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رقیه نوعی علمداری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی و شریعتی- جنب بانك ملی شماره تماس مطب: ۵۵۳۳۷۱۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۲

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر روزیتا حسین زاده

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر روزیتا حسین زاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز- پاستورجدید- بین طالقانی وارتش- س پارسا- طبقه۴ شماره تماس مطب: ۵۴۲۷۱۶۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۳

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر ساناز سلمان زاده

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ساناز سلمان زاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- روبروی چلوكبابی افتخاری-س۳۲ شماره تماس مطب: ۵۵۳۷۳۴۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۵

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر سولماز ایلخچوئی

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سولماز ایلخچوئی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- س طوبی شماره تماس مطب: ۳۳۷۵۷۶۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۱

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر سیروس بایبوردی

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس بایبوردی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز- تقاطع طالقانی و۱۷ شهریورجدید- ساختمان رادیولوژی شهریار شماره تماس مطب: ۵۵۶۹۳۶۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۶

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر سیمین تقوی

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیمین تقوی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم شماره تماس مطب: ۵۵۶۱۰۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۹

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر رامش برادران

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رامش برادران استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: ولیعصر- فلكه معلم- جنب كلانتری۱۷- مجتمع ولیعصر شماره تماس مطب: ۳۳۰۵۷۷۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۴

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر رباب سیدحسینی

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رباب سیدحسینی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز- خ آزادی- سه راهی گلگشت- س آزادی- طبقه۵ شماره تماس مطب: ۳۳۷۴۳۲۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۷

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر رباب مرتضوی

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رباب مرتضوی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز-۱۷شهریورجدید-تقاطع طالقانی-طبقه همكف سونوگرافی شهریار شماره تماس مطب: ۵۵۴۲۴۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۸

متخصص زنان وزایمان  تبریز – دکتر رضوان سعدی

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضوان سعدی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: تبریز- خ آزادی- روبروی پمپ بنزین مارالان- س آزادی شماره تماس مطب: ۳۳۷۴۵۴۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۷۹