متخصص عفونی  اراک – دکتر صوفیان معصومه

پزشک متخصص عفونی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر صوفیان معصومه

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: اراك م هقت تیر اول كوچه شكرایی ساختمان دی

شماره تماس مطب: 2247508

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2113

متخصص عفونی  اراک – دکتر عابدان پور احمدرضا

پزشک متخصص عفونی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عابدان پور احمدرضا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: ساوه – خیابان انقلاب – طبقه فوقانی رادیوژی راد

شماره تماس مطب: 2552227881

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2117

متخصص عفونی  اراک – دکتر جورابچی علی

پزشک متخصص عفونی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جورابچی علی

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: اراك خ شهید بهشتی میدان هقت تیر ساختمان پزشكان

شماره تماس مطب: 2227697

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2054

متخصص عفونی  اراک – دکتر حكیم انوشیروان

پزشک متخصص عفونی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حكیم انوشیروان

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: ساوه خ امام جنب بانك ملی ك شفق ساختمان پزشكان مركزی طبقه اول

شماره تماس مطب: 0255-2232020

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2056

متخصص عفونی  اراک – دکتر بابایی همدانی افشین

پزشک متخصص عفونی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بابایی همدانی افشین

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: اراك – خ شهید بهشتی – ساختمان پزشكان علوی – طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2217251

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2033

متخصص عفونی  اراک – دکتر احمدزاده محمد

پزشک متخصص عفونی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمدزاده محمد

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: اراك- خ دكتربهشتی- بالاتر از امام زاده – ساختمان پزشكان رازی – طبقه سوم

شماره تماس مطب: 2216021

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2018

متخصص عفونی و گرمسیری  اراک – دکتر فلاح عادل

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فلاح عادل

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی و گرمسیری

آدرس مطب: ساوه – خ شریعتی – مجتمع پزشكی كوثر – طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2552233146

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2140

متخصص عفونی و گرمسیری  اراک – دکتر پزشكی صادق

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پزشكی صادق

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی و گرمسیری

آدرس مطب: ساوه خ سوم شعبان تقاطع انقلاب ساختمان مروارید

شماره تماس مطب: 2225175

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2007