متخصص عفونی  تبریز – دکتر امیدعلی قرداشخانی

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر امیدعلی قرداشخانی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز۱۷ شهریور جدید-جنب بستنی وحید شماره تماس مطب: ۵۵۵۳۴۷۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۰۲

متخصص عفونی  تبریز – دکتر بهروز نقیلی

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهروز نقیلی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز- پاستورجدید- تقاطع حاج جبارنائب- س پاستور شماره تماس مطب: ۵۵۶۴۹۷۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۱۳

متخصص عفونی  تبریز – دکتر اسماعیل مقدس پور

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر اسماعیل مقدس پور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز- چهارراه عباسی- جنب مخابرات- نرسیده به پمپ بنزین- پ۱۱/۶۸ شماره تماس مطب: ۶۵۸۸۵۸۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۸۹

متخصص عفونی  تبریز – دکتر اكبر مصحفی

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر اكبر مصحفی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز- خ شمس تبریزی- نرسیده به امیرخیزی- جنب داروخانه ببری شماره تماس مطب: ۲۶۶۷۵۹۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۹۷

متخصص عفونی  تبریز – دکتر ابوالفضل پورحسن

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ابوالفضل پورحسن استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز- خ آزادی-سه راهی گلگشت- كوی شفا- كلینیك گلگشت شماره تماس مطب: ۳۳۷۷۴۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۷۴

متخصص عفونی  تبریز – دکتر ناصر محمدزاده

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ناصر محمدزاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز- چهارراه آبرسان- روبروی هلال احمر- كوچه مهرگان- س اسكان۲ شماره تماس مطب: ۳۳۵۱۵۱۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۵۰

متخصص عفونی  تبریز – دکتر موسی الهیار

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر موسی الهیار استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز- خ بهار- ایستگاه قوش داشی شماره تماس مطب: ۲۸۹۸۲۱۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۴۷

متخصص عفونی  تبریز – دکتر میرمحمد هاشمی

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر میرمحمد هاشمی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- نبش كوی سهند-پ۱ شماره تماس مطب: ۳۳۶۶۸۲۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۵۲

متخصص عفونی  تبریز – دکتر فرهاد احمدپور

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فرهاد احمدپور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز- شریعتی جنوبی- كوچه ارك- طبقه فوقانی پاساژ ارك شماره تماس مطب: ۵۵۵۱۷۷۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۶۵۵

متخصص عفونی  تبریز – دکتر علی بهاری

پزشک متخصص عفونی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علی بهاری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مهدكودك غنچه لر- س آپادانا- طبقه اول شماره تماس مطب: ۵۵۳۶۷۸۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۶۳۵