متخصص عفونی  خرم آباد – دکتر مهران لك

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهران لك استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: خرم آباد خیابان امام جنب داروخانه روزبهانی شماره تماس مطب: ۲۲۰۷۷۲۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۲

متخصص عفونی  خرم آباد – دکتر ژیلا سمیعی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ژیلا سمیعی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: خرم اباد شهدای شرقی طبقه فوقانی دنیای عینك شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۳۷

متخصص عفونی  خرم آباد – دکتر احد سرپرست

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احد سرپرست استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: خرم اباد خیابان امام كوچه شهید كاكاوند شماره تماس مطب: ۲۲۰۴۱۹۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۳۸

متخصص عفونی  خرم آباد – دکتر ستار باژوان

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ستار باژوان استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: خرم آباد میدان امام حسین جنب داروخانه دكتر صوفیانی شماره تماس مطب: ۴۲۲۱۴۵۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۳۹

متخصص عفونی  خرم آباد – دکتر عبدالرضا معظمی گودرزی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالرضا معظمی گودرزی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: بروجرد خ شهدا ساختمان پزشكان مهر شماره تماس مطب: ۳۵۰۲۵۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۰

متخصص عفونی  خرم آباد – دکتر علیرضا سلیمانی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علیرضا سلیمانی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: الیگودرز – خیابان امام مجتمع پزشكی فردوسی شماره تماس مطب: ۲۲۲۱۵۳۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۱