متخصص عفونی  زاهدان – دکتر مطب دكتر سید حسن داودی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مطب دكتر سید حسن داودی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: خاش خ امام جنب داروخانه ۱۵ خرداد شماره تماس مطب: ۴۲۲۳۹۵۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۸۴

متخصص عفونی  زاهدان – دکتر دكتركاظم صدیقی چافچیری

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتركاظم صدیقی چافچیری استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: ایرانشهر خ نور شمالی ساختمان تخصصی دكتر مباركی شماره تماس مطب: ۹۱۵۵۰۰۷۲۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۶۷

متخصص عفونی  زاهدان – دکتر دكتر نصیر احمد احمدی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر نصیر احمد احمدی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: خاش شماره تماس مطب: ۴۲۱۲۳۷۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۵۲

متخصص عفونی  زاهدان – دکتر دكتر محمد هاشمی شهری

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمد هاشمی شهری استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: زاهدان خ توحید ساختمان پزشكان علی ابن ابیطالب شماره تماس مطب: ۲۴۱۸۳۸۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۳۶

متخصص عفونی  زاهدان – دکتر دكتر سید محمدرضا صفایی نودهی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سید محمدرضا صفایی نودهی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: زاهدان-خ خیام-جنب داروخانه درمان -ساختمان میلاد طبقه دوم شماره تماس مطب: ۲۴۲۱۶۳۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۹۷

متخصص عفونی  زاهدان – دکتر دكتر بهادر فرقانی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر بهادر فرقانی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: چابهار بلوار امام خمینی طبقه فوقانی درمانگاه سینا شماره تماس مطب: ۲۲۲۲۸۷۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۷۴

متخصص عفونی  زاهدان – دکتر دكتر محمد رضاتقوی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمد رضاتقوی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: زابل چهارراه دكترا خ بعثت شماره تماس مطب: ۲۲۵۴۱۴۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۵۱

متخصص عفونی  زاهدان – دکتر دكتر ساسان سمیعی رودی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر ساسان سمیعی رودی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: سراوان خ عدالت شمالی ساختمان پزشكان دهوار شماره تماس مطب: ۵۲۳۳۴۱۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۴۱

متخصص عفونی و گرمسیری  زاهدان – دکتر دكتر حسین پورمعصومی

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر حسین پورمعصومی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: عفونی و گرمسیری آدرس مطب: زابل – خ بعثت جنب داروخانه هامون شماره تماس مطب: ۲۲۳۸۵۷۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۸۲