متخصص عفونی  کرمانشاه – دکتر دكترپژمان حدادی متخصص

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترپژمان حدادی متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: جوانرود شماره تماس مطب: ۶۲۲۵۶۲۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۰۰۲

متخصص عفونی  کرمانشاه – دکتر دكتربهزاد مهدویان متخصص

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتربهزاد مهدویان متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۱۲۵۷۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۰۰۳

متخصص عفونی  کرمانشاه – دکتر دكتر بابك صیاد متخصص

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر بابك صیاد متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۳۲۶۶۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۹۷

متخصص عفونی  کرمانشاه – دکتر دكتر حسین شفیعی متخصص

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر حسین شفیعی متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۲۲۶۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۹۸

متخصص عفونی  کرمانشاه – دکتر دكتر سامان محقق منتظری متخصص

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سامان محقق منتظری متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۸۴۲۴۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۹۹۹

متخصص عفونی  کرمانشاه – دکتر دكتر شهرام آریایی فر متخصص

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر شهرام آریایی فر متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۰۰۰

متخصص عفونی  کرمانشاه – دکتر دكتر هومن منتظری پور متخصص

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر هومن منتظری پور متخصص استان/شهر: کرمانشاه منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: كرمانشاه شماره تماس مطب: ۷۲۱۰۰۸۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۰۰۱

متخصص عفونی  کرمان – دکتر دكترمحمد ندیمی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترمحمد ندیمی استان/شهر: کرمان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: سیرجان-خیابان قدس-ساختمان پزشكان بزرگمهر شماره تماس مطب: ۴۲۳۱۰۱۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۸۴۷

متخصص عفونی  کرمان – دکتر دكترمهدی خالقی نیا

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترمهدی خالقی نیا استان/شهر: کرمان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: كرمان-بلوار جهاد-مجتمع پزشكی ثامن الحجج-طبقه چهارم شماره تماس مطب: ۲۲۲۴۴۳۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۸۵۹

متخصص عفونی  کرمان – دکتر دكترعلی شیخ شعاعی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترعلی شیخ شعاعی استان/شهر: کرمان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: كرمان -خیابان جهاد-كوچه جیحون-ساختمان پزشكان پارس شماره تماس مطب: ۲۲۲۶۶۱۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۸۳۳