متخصص بیماریهای عفونی  اصفهان – دکتر مرتضی ثناگویی

پزشک متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مرتضی ثناگویی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: بیماریهای عفونی

آدرس مطب: آمادگاه جنب بانك سپه طبقه سوم

شماره تماس مطب: 2228970

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3023

متخصص بیماریهای عفونی  اصفهان – دکتر مریم خوئی

پزشک متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مریم خوئی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: بیماریهای عفونی

آدرس مطب: خ بزرگمهر روبروی مسجدالكریم ساختمان بهشت طبقه اول سالن 4

شماره تماس مطب: 2661154

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3037

متخصص بیماریهای عفونی  اصفهان – دکتر محمدرضا حقایق

پزشک متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدرضا حقایق

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: بیماریهای عفونی

آدرس مطب: خ بزرگمهر خ هشت بهشت ساختمان سارا

شماره تماس مطب: 2650015

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2972

متخصص بیماریهای عفونی  اصفهان – دکتر مجتبی رستمی جلیلیان

پزشک متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مجتبی رستمی جلیلیان

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: بیماریهای عفونی

آدرس مطب: شمس آبادی -كوچه پارس -ساختمان مریم -پ 4-طبقه 3

شماره تماس مطب: 2336128

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2930

متخصص بیماریهای عفونی  اصفهان – دکتر قدرت اله ابراهیمیان طادی

پزشک متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر قدرت اله ابراهیمیان طادی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: بیماریهای عفونی

آدرس مطب: خ آتشگاه روبروی بانك صادرات ابتدای كوچه

شماره تماس مطب: 7734830

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2902

متخصص بیماریهای عفونی  اصفهان – دکتر كامران جاودان

پزشک متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كامران جاودان

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: بیماریهای عفونی

آدرس مطب: خ بزرگمهر روبروی بیمارستان صدوقی ساختمان میرداماد طبقه اول سمت چپ

شماره تماس مطب: 2654933

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2903

متخصص بیماریهای عفونی  اصفهان – دکتر كتایون طایری

پزشک متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كتایون طایری

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: بیماریهای عفونی

آدرس مطب: خیابان شیخ مفید مجتمع آسمان شماره 8

شماره تماس مطب: 6630040

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2906

متخصص بیماریهای عفونی  اصفهان – دکتر فریدون سهرابی

پزشک متخصص بیماریهای عفونی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فریدون سهرابی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: بیماریهای عفونی

آدرس مطب: خ آمادگاه كوی نجفی طبقه سوم

شماره تماس مطب: 2210996

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2890