مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) حميدرضا منتظري(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: حميدرضا منتظري(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: فلوشيپ

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي حميدرضا منتظري(متخصص)$ ::: خ شمس ابادي چهارراه قصرمجتمع زرين طبقه دوم

شماره تماس مطب پزشكي حميدرضا منتظري(متخصص)$ ::: 311 – 2345796

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) سيدمحمد هاشمي(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: سيدمحمد هاشمي(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: فلوشيپ

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي سيدمحمد هاشمي(متخصص) ::: خ بزرگمهر ساختمان ميرداماد

شماره تماس مطب پزشكي سيدمحمد هاشمي(متخصص) ::: 31 – 32663050

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) علي نصري نصرابادي(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: علي نصري نصرابادي(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي علي نصري نصرابادي(متخصص) ::: خ شمس آبادي ك اورژانس عيسي بن مريم ساختمان مريم ط1

شماره تماس مطب پزشكي علي نصري نصرابادي(متخصص) ::: 31 – 32236222

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) حميد شمس الكتابي(متخصص)* شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: حميد شمس الكتابي(متخصص)*

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي حميد شمس الكتابي(متخصص)* ::: خ شمس ابادي چهارراه قصرمجتمع قصرنور302

شماره تماس مطب پزشكي حميد شمس الكتابي(متخصص)* ::: 311 – 2240084

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) رويا سرتاج(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: رويا سرتاج(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي رويا سرتاج(متخصص)$ ::: خ آمادگاه مقابل داروخانه اصفهان

شماره تماس مطب پزشكي رويا سرتاج(متخصص)$ ::: 31 – 32209897

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق (آنژيوپلاستي و واكولوپلاستي)) مسعود پور مقدس(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: مسعود پور مقدس(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق (آنژيوپلاستي و واكولوپلاستي)

مقطع ::: فلوشيپ

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي مسعود پور مقدس(متخصص) ::: خ شمس آبادي مجتمع قصرنور واحد105

شماره تماس مطب پزشكي مسعود پور مقدس(متخصص) ::: 31 – 32226545

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) علي بلوريان(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: علي بلوريان(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي علي بلوريان(متخصص) ::: خ حافظ جنب هتل صدف

شماره تماس مطب پزشكي علي بلوريان(متخصص) ::: 31 – 32224682

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) علي اكبر توسلي(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: علي اكبر توسلي(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي علي اكبر توسلي(متخصص) ::: خ شمس ابادي چهارراه عباس اباد ساختمان ملك

شماره تماس مطب پزشكي علي اكبر توسلي(متخصص) ::: 311 – 2364493

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) احمد پوره(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: احمد پوره(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي احمد پوره(متخصص)$ ::: خ فردوسي ساختمان حكيم طبقه 2 واحد14

شماره تماس مطب پزشكي احمد پوره(متخصص)$ ::: 31 – 32206306

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) علي پور مقدس(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: علي پور مقدس(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: فلوشيپ

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي علي پور مقدس(متخصص)$ ::: خ فردوسي روبروبانك توسعه صادرات ساختمان ميخك

شماره تماس مطب پزشكي علي پور مقدس(متخصص)$ ::: 311 – 2221415