متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر ساناز صامتی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ساناز صامتی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه اول

شماره تماس مطب: 5570710

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3986

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر رامین فروغی اصل

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رامین فروغی اصل

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- س آبان

شماره تماس مطب: 5547552

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3966

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر حسین اسدزاده

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین اسدزاده

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز-خ 17 شهریور جدید- تقاطع طالقانی – بالای بانك مسكن -پ 287

شماره تماس مطب: 5568186

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3943

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر جهانبخش صمدی خواه

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جهانبخش صمدی خواه

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز- خ ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا-كلینیك نبض

شماره تماس مطب: 5538873

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3930

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر بهمن كرباسی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهمن كرباسی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه اول

شماره تماس مطب: 5542199

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3918

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر الهام حسینی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر الهام حسینی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز- خ پاستورجدید- روبروی كلینیك پردیس- برج ضرغام

شماره تماس مطب: 5546911

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3899

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر ژینوس دبیری

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ژینوس دبیری

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز- خ آبرسانی- روبروی هواپیمائی- ساختمان یاس

شماره تماس مطب: 6581155

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3869

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر نازیلا الفت نوبری

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نازیلا الفت نوبری

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- برج آذربایجان- طبقه1

شماره تماس مطب: 5556317

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3849

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر فریبا ادوای

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فریبا ادوای

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- جنب مهدكودك غنچه لر- س آپادانا

شماره تماس مطب: 5571209

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3829

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر هاله صالحی پورمهر

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر هاله صالحی پورمهر

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: تبریز- خ پاستورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب رادیولوژی پاستور

شماره تماس مطب: 5414554

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3783