متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر علیرضا قینی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علیرضا قینی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خرم اباد روبروی بیمارستان شهدای عشایر شماره تماس مطب: ۳۲۲۱۴۱۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۲۵

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر مهرداد نامداری

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهرداد نامداری استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خرم اباد خیابان امام كوچه شهید كاكاوند شماره تماس مطب: ۲۲۱۵۱۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۲۶

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر پیمان اشرفی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پیمان اشرفی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: الیگودرز شماره تماس مطب: ۲۲۳۸۶۲۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۲۷

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر بابك بهارونداحمدی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بابك بهارونداحمدی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خرم اباد خیابان امام كنار ازمایشگاه دكتر شیرخانی شماره تماس مطب: ۲۲۱۳۹۹۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۲۸

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر رضا قنواتی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا قنواتی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: بروجرد – خ شهدا جنب داروخانه مركزی شماره تماس مطب: ۲۶۱۲۴۲۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۲۹

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر زهره صادقی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر زهره صادقی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: بروجرد – خیابان شهدا بعد چهارراه حافظ جنب بانك مسكن شماره تماس مطب: ۲۶۲۷۴۵۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۳۰

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر سولماز علوی درزم

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سولماز علوی درزم استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خرم آباد – خیابان شهدا شرقی كوچه مخابرات ساختمان ساسان شماره تماس مطب: ۲۲۳۵۸۷۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر سیروز لالی دولیسكان

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروز لالی دولیسكان استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: نورآباد خیابان امام خمینی جنب مجتمع تجاری رضا شماره تماس مطب: ۷۲۲۲۳۴۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۳۲

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر علی ملكی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علی ملكی استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: بروجرد خ شهدا كوچه انتقال خون شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۳۳

متخصص قلب وعروق  خرم آباد – دکتر غلامرضا بیرانوند

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر غلامرضا بیرانوند استان/شهر: خرم آباد منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: كوهدشت میدان امام بازارچه شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۳۴