متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر هانی هراتی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر هانی هراتی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: زاهدان-میدان مشاهیر ساختمان پزشكان الزهراء شماره تماس مطب: ۲۴۵۰۱۱۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۹۱

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكترعبدالعلی رخشانی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترعبدالعلی رخشانی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: زاهدان خیام روبروی مسجد مكی ساختمان پزشكان طبقه اول شماره تماس مطب: ۲۴۱۵۷۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۶۵

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكتر مهناز عالم زاده بحرینی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مهناز عالم زاده بحرینی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: زاهدان خ خیام ساختمان پزشكان مهر طبقه سوم شماره تماس مطب:  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۴۶

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكتر فاطمه هاشمی فرد

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر فاطمه هاشمی فرد استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: ایرانشهر خ نورشمالی روبروی آگاهی ساختمان پزشكان نور طبقه اول شماره تماس مطب: ۲۲۲۸۳۲۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكتر محمدحسن رحمانی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدحسن رحمانی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: زاهدان بین مزاری ۲۱ و ۲۳ شماره تماس مطب: ۲۴۴۳۸۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۳۷

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكتر علی گرزن

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر علی گرزن استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: زاهدان-خ امیرالمومنین۱۹ پ۹ شماره تماس مطب: ۳۲۲۶۳۵۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۰۸

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكتر روح اله داودآبادی فراهانی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر روح اله داودآبادی فراهانی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: زابل- خ بعثت – چهارراه دكترا جنب داروخانه هامون شماره تماس مطب: ۲۲۳۵۹۱۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكتر اكرم طالبی ساری قیه

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر اكرم طالبی ساری قیه استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: چابهار بلوار امام خمینی (ره) طبقه دوم ساختمان پزشكان سینا شماره تماس مطب: ۳۳۳۳۳۲۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان …

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكتر هادی حیدری مكرر

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر هادی حیدری مكرر استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: زاهدان خ خیام ساختمان میلاد شماره تماس مطب: ۲۴۳۷۳۳۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۵۶

متخصص قلب وعروق  زاهدان – دکتر دكتربنفشه حسینی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتربنفشه حسینی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: زابل-خ بعثت -روبروی داروخانه دكترخواجوی نیا شماره تماس مطب: ۲۲۲۵۲۶۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۱۵۸