متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر ساناز صامتی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ساناز صامتی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه اول شماره تماس مطب: ۵۵۷۰۷۱۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۶

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر رامین فروغی اصل

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رامین فروغی اصل استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- س آبان شماره تماس مطب: ۵۵۴۷۵۵۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۶

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر حسین اسدزاده

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین اسدزاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز-خ ۱۷ شهریور جدید- تقاطع طالقانی – بالای بانك مسكن -پ ۲۸۷ شماره تماس مطب: ۵۵۶۸۱۸۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۴۳

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر جهانبخش صمدی خواه

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جهانبخش صمدی خواه استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز- خ ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا-كلینیك نبض شماره تماس مطب: ۵۵۳۸۸۷۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۳۰

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر بهمن كرباسی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهمن كرباسی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه اول شماره تماس مطب: ۵۵۴۲۱۹۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۱۸

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر الهام حسینی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر الهام حسینی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز- خ پاستورجدید- روبروی كلینیك پردیس- برج ضرغام شماره تماس مطب: ۵۵۴۶۹۱۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۹۹

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر ژینوس دبیری

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ژینوس دبیری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز- خ آبرسانی- روبروی هواپیمائی- ساختمان یاس شماره تماس مطب: ۶۵۸۱۱۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۶۹

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر نازیلا الفت نوبری

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نازیلا الفت نوبری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- برج آذربایجان- طبقه۱ شماره تماس مطب: ۵۵۵۶۳۱۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۴۹

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر فریبا ادوای

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فریبا ادوای استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مهدكودك غنچه لر- س آپادانا شماره تماس مطب: ۵۵۷۱۲۰۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۲۹

متخصص قلب وعروق  تبریز – دکتر هاله صالحی پورمهر

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر هاله صالحی پورمهر استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: تبریز- خ پاستورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب رادیولوژی پاستور شماره تماس مطب: ۵۴۱۴۵۵۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۸۳