متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر سجادحریریان

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سجادحریریان استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -طبقه دوم آزمایشگاه مهر شماره تماس مطب: ۵۵۵۶۶۶۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۸۷

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر رضا خندقی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا خندقی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز-چهارراه آبرسان- س ایران كلینیك شماره تماس مطب: ۳۳۴۱۷۳۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۷۵

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر حمید بیضائی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمید بیضائی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز۱۷شهریور جدید- جنب كلینیك فرهنگیان- س۴۴ شماره تماس مطب: ۵۵۶۰۹۶۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۵۰

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر حمیدبدلی تازه كند

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمیدبدلی تازه كند استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید- روبروی داروخانه سارا- اول كوچه شركت پ ۳۱ شماره تماس مطب: ۵۵۶۳۴۹۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۵۳

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر داریوش سوادی اسكوئی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر داریوش سوادی اسكوئی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی چلوكبابی افتخاری- س۳۲-طبقه اول شماره تماس مطب: ۵۵۴۰۳۱۹-۲۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۶۰

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر جواد یوسفی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جواد یوسفی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وارتش – س صفا شماره تماس مطب: ۵۵۶۷۵۰۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۳۲

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر ایوب امیدی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ایوب امیدی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز۱۷ شهریور جدید -س پزشكان كسری شماره تماس مطب: ۵۵۴۸۶۹۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۰۷

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر پریچهر احمدی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پریچهر احمدی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- روبروی بانك مسكن- س امروز شماره تماس مطب: ۵۵۴۸۱۰۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۶۵

متخصص مغزواعصاب  تبریز – دکتر یوسف آبادی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر یوسف آبادی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: مغزواعصاب آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- پ۱۷ شماره تماس مطب: ۵۵۶۴۹۸۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۵۴

متخصص جراحی مغز و اعصاب  تبریز – دکتر علی فرشاداصل

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علی فرشاداصل استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به شریعتی- بالای داروخانه سپیده شماره تماس مطب: ۵۵۷۲۰۹۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۲۵