متخصص نورولوژی-اعصاب  اهواز – دکتر محمدحسین خداداد

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدحسین خداداد

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: خیابان نادری بین فردوسی وحافظ ساختمان پزشكی بزرگ نادری

شماره تماس مطب: 2216316

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3374

متخصص نورولوژی-اعصاب  اهواز – دکتر محمدحسین هادی زاده

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمدحسین هادی زاده

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان فردوسی جنوبی مجتمع پزشكی میلاد

شماره تماس مطب: 2231484

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3375

متخصص نورولوژی-اعصاب  اهواز – دکتر علیرضا محمدی

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علیرضا محمدی

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی شرقی خیابان قنادان زاده ساختمان پزشكی سجاد

شماره تماس مطب: 2230011

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3346

متخصص نورولوژی-اعصاب  اهواز – دکتر روشنك تیرداد

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر اهواز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر روشنك تیرداد

استان/شهر: اهواز

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: کیانپارس بین خیابان 7و8 غربی ساختمان دانش طبقه 4 واحد 16

شماره تماس مطب: 3914108

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3284