متخصص پوست  تبریز – دکتر رضا فروغی

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا فروغی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء-س اطباء شماره تماس مطب: ۵۵۵۰۴۴۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۷۷

متخصص پوست  تبریز – دکتر حسن سینافر

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن سینافر استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز-خ شریعتی جنوبی -كوچه ارك شماره تماس مطب: ۵۵۶۰۹۴۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۴۰

متخصص پوست  تبریز – دکتر امیرناصر وخشوری

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر امیرناصر وخشوری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- مجتمع سینا- طبقه۱ شماره تماس مطب: ۵۵۷۴۲۰۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۰۶

متخصص پوست  تبریز – دکتر بهمن قندچی

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهمن قندچی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز-خ شریعتی جنوبی-طبقه فوقانی دفترهواپیمایی آذر پرواز شماره تماس مطب: ۵۵۳۸۸۱۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۱۷

متخصص پوست  تبریز – دکتر وحیده بزم راد

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر وحیده بزم راد استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز- خ آزادی- نرسیده به سه راهی گلگشت- س آزادی شماره تماس مطب: ۳۳۷۴۳۱۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۵۲

متخصص پوست  تبریز – دکتر لطیفه دهقان زاده

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر لطیفه دهقان زاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز-۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- س صفا شماره تماس مطب: ۵۵۶۱۷۵۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۳۳

متخصص پوست  تبریز – دکتر پگاه نورافزا

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پگاه نورافزا استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز- ولیعصر- فلكه شریعتی- ساختمان آناهیتا- طبقه۵ شماره تماس مطب: ۳۲۹۳۳۴۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۸۰۰

متخصص پوست  تبریز – دکتر نازیلا دهری منش

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نازیلا دهری منش استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز- كوی ولیعصر- فلكه شریعتی- س آناهیتا- طبقه۵ شماره تماس مطب: ۳۲۹۳۳۴۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۶۲

متخصص پوست  تبریز – دکتر نسرین عبادی

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نسرین عبادی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز-۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی -جنب داروخانه سارا- س فدك شماره تماس مطب: ۵۵۳۵۵۹۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۷۳

متخصص پوست  تبریز – دکتر مهین اتابكی

پزشک متخصص پوست در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهین اتابكی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه۳ شماره تماس مطب: ۳۲۹۵۹۲۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۴۴