مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) عطا اله حاج صادقي(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: عطا اله حاج صادقي(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي عطا اله حاج صادقي(متخصص) ::: خ آمادگاه جنب داروخانه شبانه روزي اصفهان ساختمان بوعلي

شماره تماس مطب پزشكي عطا اله حاج صادقي(متخصص) :::

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) فضل اله شريعتي(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: فضل اله شريعتي(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي فضل اله شريعتي(متخصص) ::: خ آمادگاه مجتمع پزشكي سپاهان بلوك 2

شماره تماس مطب پزشكي فضل اله شريعتي(متخصص) ::: 31 – 32214885

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) مجيد دوامي(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: مجيد دوامي(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي مجيد دوامي(متخصص)$ ::: خ شمس آبادي چهاراه قصر ساختمان قمر الدوله طبقه 4 واحد410

شماره تماس مطب پزشكي مجيد دوامي(متخصص)$ ::: 31 – 32215849

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) مسعود مسلمي(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: مسعود مسلمي(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي مسعود مسلمي(متخصص)$ ::: خ توحيد چهاراه پليس مجتمع ماكان 3 ط3 واحد 11

شماره تماس مطب پزشكي مسعود مسلمي(متخصص)$ ::: 31 – 36290129

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) رسول توكلي كيا(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: رسول توكلي كيا(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي رسول توكلي كيا(متخصص) ::: چهارراه شيخ صدوق ساختمان400واحد3

شماره تماس مطب پزشكي رسول توكلي كيا(متخصص) ::: 311 – 6636294

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) سيمين دخت كلانتري(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: سيمين دخت كلانتري(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي سيمين دخت كلانتري(متخصص)$ ::: خ چهارباغ بالا روبرو زمزم ساختمان پارسيان ط3 واحد506

شماره تماس مطب پزشكي سيمين دخت كلانتري(متخصص)$ ::: 311 – 6288787

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) علي ضامن مومني(متخصص) شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: علي ضامن مومني(متخصص)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي علي ضامن مومني(متخصص) ::: خ آمادگاه روبروي جامكو

شماره تماس مطب پزشكي علي ضامن مومني(متخصص) ::: 311 – 2218482

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) محمدرضا رئيسي زاده(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: محمدرضا رئيسي زاده(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي محمدرضا رئيسي زاده(متخصص)$ ::: خ محتشم كاشاني روبروي MRI ساختمان پرديس جنوبي طبقه1

شماره تماس مطب پزشكي محمدرضا رئيسي زاده(متخصص)$ ::: 31 – 36274222

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) ذبيح اله شاهمرادي(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: ذبيح اله شاهمرادي(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي ذبيح اله شاهمرادي(متخصص)$ ::: خ شمس آبادي روبروي مركز تحقيقات معلمان ساختمان قمرالدوله ط2

شماره تماس مطب پزشكي ذبيح اله شاهمرادي(متخصص)$ ::: 31 – 2204987

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) عباس قناعت(متخصص)$ شهر اصفهان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: عباس قناعت(متخصص)$

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر اصفهان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اصفهان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي عباس قناعت(متخصص)$ ::: خ آمادگاه مقابل جامكو ساختمان آسمان

شماره تماس مطب پزشكي عباس قناعت(متخصص)$ ::: 311 – 2219968